Nanotechnolohiji i nanostruktury / Нанотехнології і наноструктури


Nanotechnolohiji i nanostruktury / Нанотехнології і наноструктури

Artikel-Nr.: 11_01_260
34.00

Preis inkl. MwSt.Zajacuk, D. / Заячук, Д. | 978-966-553-773-1 | Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Видавництво Львівської політехніки | 2009 | 580 S. | L’viv / Львів

Weitere Produktinformationen

Verlag Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Vydavnytstvo L’vivs’koi politekhniky / Видавництво Львівської політехніки
Autor Zajacuk, D. / Zaiachuk, D. / Заячук, Д.
Stadt L’viv / L’viv / Львів
Seiten 580 S.
ISBN 978-966-553-773-1
Detail Викладено основи сучасних технологій вирощування тонких плівок, квантово-розмірних шарів, квантових ниток, квантових точок, фулеренів і вуглецевих нанотрубок, принципи епітаксії і основні режими гетероепітаксійного росту, можливості використання процесів самоорганізації для формування систем квантових ниток і квантових точок. Розглянуто основні фізичні властивості дво-, одно- і нульвимірних квантових напівпровідникових і вуглецевих структур, питання розмірного квантування і умови спостереження квантово-розмірних явищ, особливості функції густини станів у системах різної вимірності, кінетичні та оптичні характеристики низькорозмірних систем, фізичні явища, які спричиняє зниження вимірності системи – квантовий ефект Холла, квантування провідності балістичних 2D-контактів і вуглецевих нанотрубок, кулонівську блокаду й одноелектронні процеси у резонансо-тунельних структурах, від’ємний диференційний опір надґраток тощо. /// Vykladeno osnovy sucasnych technolohij vyroscuvannja tonkych plivok, kvantovo-rozmirnych sariv, kvantovych nytok, kvantovych tocok, fulereniv i vuhlecevych nanotrubok, pryncypy epitaksiji i osnovni rezymy heteroepitaksijnoho rostu, mozlyvosti vykorystannja procesiv samoorhanizaciji dlja formuvannja system kvantovych nytok i kvantovych tocok. Rozhljanuto osnovni fizycni vlastyvosti dvo-, odno- i nul’vymirnych kvantovych napivprovidnykovych i vuhlecevych struktur, pytannja rozmirnoho kvantuvannja i umovy sposterezennja kvantovo-rozmirnych javysc, osoblyvosti funkciji hustyny staniv u systemach riznoji vymirnosti, kinetycni ta optycni charakterystyky nyz’korozmirnych system, fizycni javysca, jaki sprycynjaje znyzennja vymirnosti systemy – kvantovyj efekt Cholla, kvantuvannja providnosti balistycnych 2D-kontaktiv i vuhlecevych nanotrubok, kulonivs’ku blokadu j odnoelektronni procesy u rezonanso-tunel’nych strukturach, vid’jemnyj dyferencijnyj opir nadgratok tosco. /// Vykladeno osnovy suchasnykh tekhnolohii vyroshchuvannia tonkykh plivok, kvantovo-rozmirnykh shariv, kvantovykh nytok, kvantovykh tochok, fulereniv i vuhletsevykh nanotrubok, pryntsypy epitaksii i osnovni rezhymy heteroepitaksiinoho rostu, mozhlyvosti vykorystannia protsesiv samoorhanizatsii dlia formuvannia system kvantovykh nytok i kvantovykh tochok. Rozhlianuto osnovni fizychni vlastyvosti dvo-, odno- i nul’vymirnykh kvantovykh napivprovidnykovykh i vuhletsevykh struktur, pytannia rozmirnoho kvantuvannia i umovy sposterezhennia kvantovo-rozmirnykh iavyshch, osoblyvosti funktsii hustyny staniv u systemakh riznoi vymirnosti, kinetychni ta optychni kharakterystyky nyz’korozmirnykh system, fizychni iavyshcha, iaki sprychyniaie znyzhennia vymirnosti systemy – kvantovyi efekt Kholla, kvantuvannia providnosti balistychnykh 2D-kontaktiv i vuhletsevykh nanotrubok, kulonivs’ku blokadu i odnoelektronni protsesy u rezonanso-tunel’nykh strukturakh, vid’iemnyi dyferentsiinyi opir nadgratok toshcho.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Ukraine, Physik