Nezvycajnaja encyklapedyja belaruskіch narodnych іnstrumentau / Незвычайная энцыклапедыя беларускіх народных інструментаў


Nezvycajnaja encyklapedyja belaruskіch narodnych іnstrumentau / Незвычайная энцыклапедыя беларускіх народных інструментаў

Artikel-Nr.: 11_03_155
12.00

Preis inkl. MwSt.Malіseuskі Jaras / Малішэўскі Яраш | 978-985-02-1166-8 | Mastackaja lіtaratura / Мастацкая літаратура | 2010 | 102 S. | Minsk / Минск

Weitere Produktinformationen

Verlag Mastackaja lіtaratura / Mastatskaia lіtaratura / Мастацкая літаратура
Autor Malіseuskі Jaras / Malіsheuskі Iarash / Малішэўскі Яраш
Stadt Minsk / Minsk / Минск
Seiten 102 S.
ISBN 978-985-02-1166-8
Detail /// Upersynju knіhu pra belaruskіja narodnyja іnstrumenty stvarylі u vyhljadze encyklapedyі. Aryhіnal’naja forma padavannja koznaha іnstrumenta dapamoza dzecjam z cіkavascju і zadannem uvajscі u svet belaruskaj muzykі. Autary — muzyka, hіstoryk, kalekcyjaner muzycnych іnstrumentau Jaras Malіseuskі і pіs’mennіca Aksana Spryncan — u koznym z 32 іnstrumentau pabacylі svoeasablіvuju dusu і cascіnku toj kraіny, dlja jakoj jany stalі blіzkіmі. /// Upershyniu knіhu pra belaruskіia narodnyia іnstrumenty stvarylі u vyhliadze entsyklapedyі. Aryhіnal’naia forma padavannia kozhnaha іnstrumenta dapamozha dzetsiam z tsіkavastsiu і zhadannem uvaistsі u svet belaruskai muzykі. Autary — muzyka, hіstoryk, kalektsyianer muzychnykh іnstrumentau Iarash Malіsheuskі і pіs’mennіtsa Aksana Sprynchan — u kozhnym z 32 іnstrumentau pabachylі svoeasablіvuiu dushu і chastsіnku toi kraіny, dlia iakoi iany stalі blіzkіmі.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Belarus, Enzyklopädien, Kinderbücher, Musik