І cudy, і strachі. Ese pa hіstoryі stodzennascі Vjalіkaha Knjastva Lіtouskaha XVI—XVII stahoddzjau


І cudy, і strachі. Ese pa hіstoryі stodzennascі Vjalіkaha Knjastva Lіtouskaha XVI—XVII stahoddzjau

Artikel-Nr.: 11_03_148
12,00

Preis inkl. MwSt.Babkova Vol’ha / Бабкова Вольга | 978-985-6901-20-4 | І. P. Lohvіnau / І. П. Логвінаў | 2010 | 152 S. | Minsk / Минск

Weitere Produktinformationen

Verlag І. P. Lohvіnau / І. P. Lohvіnau / І. П. Логвінаў
Autor Babkova Vol’ha / Babkova Vol’ha / Бабкова Вольга
Stadt Minsk / Minsk / Минск
Seiten 152 S.
ISBN 978-985-6901-20-4
Detail "І цуды, і страхі. Эсэ па гісторыі штодзённасці Вялікага Княства Літоўскага XVI—XVII стагоддзяў". Пад адной вокладкай сабраныя гістарычныя эсэ Вольгі Бабковай, друкаваныя ў розныя часы ў газеце “Наша Ніва”. Аўтарка не імкнецца вытлумачыць жыццё людзей позняга Сярэднявечча і пачатку Новага Часу, адно спрабуе адчуць колеры і смакі самога тагачаснага жыцця. Праца са старажытнымі дакументамі дала магчымасць адгукнуцца ўласным голасам на “экзістэнцыяльнае рэха”, якое паўстае паміж часам цяперашнім і часам мінулым. Паміж аўтарам і гістарычным персанажам. /// Pad adnoj vokladkaj sabranyja hіstarycnyja ese Vol’hі Babkovaj, drukavanyja u roznyja casy u hazece “Nasa Nіva”. Autarka ne іmknecca vytlumacyc’ zycce ljudzej poznjaha Sjarednjavecca і pacatku Novaha Casu, adno sprabue adcuc’ kolery і smakі samoha tahacasnaha zyccja. Praca sa starazytnymі dakumentamі dala mahcymasc’ adhuknucca ulasnym holasam na “ekzіstencyjal’nae recha”, jakoe paustae pamіz casam cjaperasnіm і casam mіnulym. Pamіz autaram і hіstarycnym persanazam. /// Pad adnoi vokladkai sabranyia hіstarychnyia ese Vol’hі Babkovai, drukavanyia u roznyia chasy u hazetse “Nasha Nіva”. Autarka ne іmknetstsa vytlumachyts’ zhytstse liudzei pozniaha Siaredniavechcha і pachatku Novaha Chasu, adno sprabue adchuts’ kolery і smakі samoha tahachasnaha zhytstsia. Pratsa sa starazhytnymі dakumentamі dala mahchymasts’ adhuknutstsa ulasnym holasam na “ekzіstentsyial’nae rekha”, iakoe paustae pamіzh chasam tsiaperashnіm і chasam mіnulym. Pamіzh autaram і hіstarychnym persanazham.

Auch diese Kategorien durchsuchen: Belarus, Baltistik, Geschichte