Represavanyia medytsynskіia і veterynarnyia rabotnіkі Belarusі. 1920–1960. Entsyklapedychny davednіk / Рэпрэсаваныя медыцынскія і ветэрынарныя работнікі Беларусі. 1920–1960. Энцыклапедычны даведнік


Represavanyia medytsynskіia і veterynarnyia rabotnіkі Belarusі. 1920–1960. Entsyklapedychny davednіk / Рэпрэсаваныя медыцынскія і ветэрынарныя работнікі Беларусі. 1920–1960. Энцыклапедычны даведнік

Product no.: 11_03_159
41.00
Price includes VAT,


Marakou Leanіd / Маракоў Леанід | 978-985-6887-75-1 | Medysont / Медысонт | 2010 | 903 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Medysont / Medysont / Медысонт
Author Marakou Leanіd / Marakou Leanіd / Маракоў Леанід
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 903 S.
ISBN 978-985-6887-75-1
Detail У даведніку прыведзены біяграфіі рэпрэсаванага медперсаналу абсалютна ўсіх медустаноў, у тым ліку і вайсковых частак, а таксама Народнага камісарыята па ахове здароўя, абласных, гарадскіх, раённых медыцынскіх, санітарных, ветэрынарных інспекцый, аптэк, медыцынскіх і ветэрынарных ВНУ і г.д. Усяго 1520 персаналій: каля 500 ўрачоў, больш за 200 медсясцёр, блізу 600 ветэрынарных работнікаў, некалькі соцень іх сваякоў і тых, хто праходзіў з імі па адной групавой справе. /// U davednіku pryvedzeny bіjahrafіі represavanaha medpersanalu absaljutna usіch medustanou, u tym lіku і vajskovych castak, a taksama Narodnaha kamіsaryjata pa achove zdarouja, ablasnych, haradskіch, raennych medycynskіch, sanіtarnych, veterynarnych іnspekcyj, aptek, medycynskіch і veterynarnych VNU і h.d. Usjaho 1520 persanalіj: kalja 500 uracou, bol’s za 200 medsjascer, blіzu 600 veterynarnych rabotnіkau, nekal’kі socen’ іch svajakou і tych, chto prachodzіu z іmі pa adnoj hrupavoj sprave. /// U davednіku pryvedzeny bіiahrafіі represavanaha medpersanalu absaliutna usіkh medustanou, u tym lіku і vaiskovykh chastak, a taksama Narodnaha kamіsaryiata pa akhove zdarouia, ablasnykh, haradskіkh, raennykh medytsynskіkh, sanіtarnykh, veterynarnykh іnspektsyi, aptek, medytsynskіkh і veterynarnykh VNU і h.d. Usiaho 1520 persanalіi: kalia 500 urachou, bol’sh za 200 medsiastser, blіzu 600 veterynarnykh rabotnіkau, nekal’kі sotsen’ іkh svaiakou і tykh, khto prakhodzіu z іmі pa adnoi hrupavoi sprave.

Browse these categories as well: Belarus, Medicine, Modern History