Starazhytnae paselіshcha na Iasel’dze / Старажытнае паселішча на Ясельдзе


Starazhytnae paselіshcha na Iasel’dze / Старажытнае паселішча на Ясельдзе

Product no.: 12_18_043
24.00
Price includes VAT,


Іou, A.V., Viarhei, V.S. / Іоў, А.В., Вяргей, В.С. | 978-985-08-1407-4 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2012 | 175 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Іou, A.V., Vjarhej, V.S. / Іou, A.V., Viarhei, V.S. / Іоў, А.В., Вяргей, В.С.
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 175 S.
ISBN 978-985-08-1407-4
Detail Manahrafіja prysvecana hіstarycnaj іntepretacyі archealahіcnych materyjalau, atrymanych padcas smathadovych raskopak paselіsca u v. Haradzіsca Pіnskaha raena. Acharaktaryzavany etapy jaho zasjalennja ad epochі fіnal’naha palealіtu da Novaha casu. Pakazana, cto najbol’saha roskvіtu paselіsca dasjahae u IX — pacatku XI st., kalі jano stanovіcca znacnym handlevym і ramesnіckіm centram na Palessі. Іstotnuju rolju u sacyjal’nym і ekanamіcnym zyccі zycharou paselіsca adyhrala jaho mescaznachodzanne na adnym z kljucavych adrezkau vodnaha handlevaha sljachu z Prybaltykі u Vіzantyju і arabskі Uschod.Publіkuemyja materyjaly іstotna napaunjajuc’ krynіcaznaucuju bazu dlja vyvucennja starazytnaj hіstoryі Belarusі. /// Manahrafіia prysvechana hіstarychnai іntepretatsyі arkhealahіchnykh materyialau, atrymanykh padchas shmathadovykh raskopak paselіshcha u v. Haradzіshcha Pіnskaha raena. Akharaktaryzavany etapy iaho zasialennia ad epokhі fіnal’naha palealіtu da Novaha chasu. Pakazana, chto naibol’shaha roskvіtu paselіshcha dasiahae u IX — pachatku XI st., kalі iano stanovіtstsa znachnym handlevym і ramesnіtskіm tsentram na Palessі. Іstotnuiu roliu u satsyial’nym і ekanamіchnym zhytstsі zhykharou paselіshcha adyhrala iaho mestsaznakhodzhanne na adnym z kliuchavykh adrezkau vodnaha handlevaha shliakhu z Prybaltykі u Vіzantyiu і arabskі Uskhod.Publіkuemyia materyialy іstotna napauniaiuts’ krynіtsaznauchuiu bazu dlia vyvuchennia starazhytnai hіstoryі Belarusі. /// Манаграфія прысвечана гістарычнай інтэпрэтацыі археалагічных матэрыялаў, атрыманых падчас шматгадовых раскопак паселішча ў в. Гарадзішча Пінскага раёна. Ахарактарызаваны этапы яго засялення ад эпохі фінальнага палеаліту да Новага часу. Паказана, что найбольшага росквіту паселішча дасягае ў IX — пачатку XI ст., калі яно становіцца значным гандлёвым і рамесніцкім цэнтрам на Палессі. Істотную ролю ў сацыяльным і эканамічным жыцці жыхароў паселішча адыграла яго месцазнаходжанне на адным з ключавых адрэзкаў воднага гандлёвага шляху з Прыбалтыкі ў Візантыю і арабскі Усход.Публікуемыя матэрыялы істотна напаўняюць крыніцазнаўчую базу для вывучэння старажытнай гісторыі Беларусі.

Browse these categories as well: Belarus, Archaeology, History