Peretvorennia Shekspira. Les’ Kurbas, ukrains’kyi modernizm i radians’ka kul’turna polityka1920-kh rokiv. / Перетворення Шекспіра. Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика1920-х років.

Product no.: 11_01_309
21.00
Price includes VAT,


Makaryk, І . / Макарик, І . | | Nika-Tsentr / Ніка-Центр | 2010 | 348 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Nika-Centr / Nika-Tsentr / Ніка-Центр
Author Makaryk, І . / Makaryk, І . / Макарик, І .
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 348 S.
ISBN 0
Detail Спираючись на друковані й недруковані спогади, журнали, листи, газети, афіші, маніфести, протоколи режисерських лабораторій і зборів театральних колективів, канадська дослідниця Ірина Макарик аналізує творчий доробок Леся Курбаса, радянські культурні практики й експерименти 1920-х років. Це розлогий екскурс у постколоніальну царину: крізь призму новаторських, ба навіть скандальних шекспірівських постановок Курбаса розглянуто поняття універсальності, цінності, канону, класики, високої/низької культури, ідеології, влади, імперського/колоніального, периферії/центру. Зосередившись на питаннях модернізму, перекладу, народництва, автора, ідеології, тексту, Ірина Макарик показує, що в СРСР боротьба за новий культурний лад була так само нелегкою і суперечливою, як боротьба за новий політичний, соціальний та економічний устрій. /// Spyrajucys’ na drukovani j nedrukovani spohady, zurnaly, lysty, hazety, afisi, manifesty, protokoly rezysers’kych laboratorij i zboriv teatral’nych kolektyviv, kanads’ka doslidnycja Іryna Makaryk analizuje tvorcyj dorobok Lesja Kurbasa, radjans’ki kul’turni praktyky j eksperymenty 1920-ch rokiv. Ce rozlohyj ekskurs u postkolonial’nu carynu: kriz’ pryzmu novators’kych, ba navit’ skandal’nych sekspirivs’kych postanovok Kurbasa rozhljanuto ponjattja universal’nosti, cinnosti, kanonu, klasyky, vysokoji/nyz’koji kul’tury, ideolohiji, vlady, impers’koho/kolonial’noho, peryferiji/centru. Zoseredyvsys’ na pytannjach modernizmu, perekladu, narodnyctva, avtora, ideolohiji, tekstu, Іryna Makaryk pokazuje, sco v SRSR borot’ba za novyj kul’turnyj lad bula tak samo nelehkoju i supereclyvoju, jak borot’ba za novyj politycnyj, social’nyj ta ekonomicnyj ustrij. /// Spyraiuchys’ na drukovani i nedrukovani spohady, zhurnaly, lysty, hazety, afishi, manifesty, protokoly rezhysers’kykh laboratorii i zboriv teatral’nykh kolektyviv, kanads’ka doslidnytsia Іryna Makaryk analizuie tvorchyi dorobok Lesia Kurbasa, radians’ki kul’turni praktyky i eksperymenty 1920-kh rokiv. Tse rozlohyi ekskurs u postkolonial’nu tsarynu: kriz’ pryzmu novators’kykh, ba navit’ skandal’nykh shekspirivs’kykh postanovok Kurbasa rozhlianuto poniattia universal’nosti, tsinnosti, kanonu, klasyky, vysokoi/nyz’koi kul’tury, ideolohii, vlady, impers’koho/kolonial’noho, peryferii/tsentru. Zoseredyvshys’ na pytanniakh modernizmu, perekladu, narodnytstva, avtora, ideolohii, tekstu, Іryna Makaryk pokazuie, shcho v SRSR borot’ba za novyi kul’turnyi lad bula tak samo nelehkoiu i superechlyvoiu, iak borot’ba za novyi politychnyi, sotsial’nyi ta ekonomichnyi ustrii.

Browse these categories as well: Ukraine, Anglistics studies, Cultural history, Theatre