Anhlo-ukrains’kyi/Ukrains’ko-anhliiskyi slovnyk, 40 000 sliv. English-Ukrainian/ Ukrainian-English Dictionary / Англо-український/Українсько-англійский словник, 40 000 слів. English-Ukrainian/ Ukrainian-English Dictionary

Product no.: 11_01_468
16.00
Price includes VAT,


Busel, V. / Бусел, В. | 966-569-150-3 | Perun / Перун | 2009 | 464 S. | Kyjiv–Іrpin’ / Київ–Ірпінь

Additional product information

Publisher Perun / Perun / Перун
Author Busel, V. / Busel, V. / Бусел, В.
City Kyjiv–Іrpin’ / Kyjiv–Іrpin’ / Київ–Ірпінь
Pages 464 S.
ISBN 966-569-150-3
Detail Словник містить близько 40 000 найбільш уживаних слів і словосполучень англійської та української мов. Широко представлена суспільно-політична, науково-технічна, літературна та розмовна лексика, враховано особливості американського варіанта англійської мови. /// Slovnyk mistyt’ blyz’ko 40 000 najbil’s uzyvanych sliv i slovospolucen’ anhlijs’koji ta ukrajins’koji mov. Syroko predstavlena suspil’no-politycna, naukovo-technicna, literaturna ta rozmovna leksyka, vrachovano osoblyvosti amerykans’koho varianta anhlijs’koji movy. /// Slovnyk mistyt’ blyz’ko 40 000 naibil’sh uzhyvanykh sliv i slovospoluchen’ anhliis’koi ta ukrains’koi mov. Shyroko predstavlena suspil’no-politychna, naukovo-tekhnichna, literaturna ta rozmovna leksyka, vrakhovano osoblyvosti amerykans’koho varianta anhliis’koi movy.

Browse these categories as well: Ukraine, Anglistics studies, Dictionaries