/ Українки в історії: нові сторінки

Product no.: 11_01_507
28.00
Price includes VAT,


Borysenko, V. / Борисенко, В. | 978-966-06-0575-6 | Lybid’ / Либідь | 2010 | 264 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Lybid´ / Lybid’ / Либідь
Author Borysenko, V. / Borysenko, V. / Борисенко, В.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 264 S.
ISBN 978-966-06-0575-6
Detail Це збірка нарисів про видатних українок – вчених, освітянок, громадських діячок, письменниць, мисткинь,  учасниць боротьби за незалежність України. На великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються біографії українських жінок, серед яких багато імен  висвітлюється вперше. Зокрема, Ви відкриєте для себе історію Гальшки Острозької – першої жінки-мецената вищої освіти в Україні та освітянки Варвари Ханенко. Багато сторінок книги присвячено визначним жінкам XX століття: трагічній долі Катерини Зарицької, актрисі Ніні Певній, вченим Дарії Берчі та Мотрі Братійчук, етнологу Катерині Матейко, співачці з діаспори Квітці Цісик, а ще Михайлині Коцюбинській, Галині Яблонській, Вірі Вовк та іншим. /// Ce zbirka narysiv pro vydatnych ukrajinok – vcenych, osvitjanok, hromads’kych dijacok, pys’mennyc’, mystkyn’,  ucasnyc’ borot’by za nezaleznist’ Ukrajiny. Na velykomu archivnomu materiali, malovidomych literaturnych dzerelach podajut’sja biohrafiji ukrajins’kych zinok, sered jakych bahato imen  vysvitljujet’sja vperse. Zokrema, Vy vidkryjete dlja sebe istoriju Hal’sky Ostroz’koji – persoji zinky-mecenata vyscoji osvity v Ukrajini ta osvitjanky Varvary Chanenko. Bahato storinok knyhy prysvjaceno vyznacnym zinkam XX stolittja: trahicnij doli Kateryny Zaryc’koji, aktrysi Nini Pevnij, vcenym Dariji Berci ta Motri Bratijcuk, etnolohu Kateryni Matejko, spivacci z diaspory Kvitci Cisyk, a sce Mychajlyni Kocjubyns’kij, Halyni Jablons’kij, Viri Vovk ta insym. /// Tse zbirka narysiv pro vydatnykh ukrainok – vchenykh, osvitianok, hromads’kykh diiachok, pys’mennyts’, mystkyn’,  uchasnyts’ borot’by za nezalezhnist’ Ukrainy. Na velykomu arkhivnomu materiali, malovidomykh literaturnykh dzherelakh podaiut’sia biohrafii ukrains’kykh zhinok, sered iakykh bahato imen  vysvitliuiet’sia vpershe. Zokrema, Vy vidkryiete dlia sebe istoriiu Hal’shky Ostroz’koi – pershoi zhinky-metsenata vyshchoi osvity v Ukraini ta osvitianky Varvary Khanenko. Bahato storinok knyhy prysviacheno vyznachnym zhinkam XX stolittia: trahichnii doli Kateryny Zaryts’koi, aktrysi Nini Pevnii, vchenym Darii Berchi ta Motri Bratiichuk, etnolohu Kateryni Mateiko, spivachtsi z diaspory Kvittsi Tsisyk, a shche Mykhailyni Kotsiubyns’kii, Halyni Iablons’kii, Viri Vovk ta inshym.

Browse these categories as well: Ukraine, Gender, History, Modern History