Dzve Radzіmy—Ukraіna і Belarus’—pad mіratvorchymі krylamі buslou / Дзве Радзімы—Украіна і Беларусь—пад міратворчымі крыламі буслоў


Dzve Radzіmy—Ukraіna і Belarus’—pad mіratvorchymі krylamі buslou / Дзве Радзімы—Украіна і Беларусь—пад міратворчымі крыламі буслоў

Product no.: 11_29_023
29.00
Price includes VAT,


Kabrzhytskaia T.V. / Кабржыцкая Т.В. | 978-985-6976-71-4 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2011 | 448 S. | Minsk / Мінск

Additional product information

Publisher Knіhazbor / Knіhazbor / Кнігазбор
Author Kabrzyckaja T.V. / Kabrzhytskaia T.V. / Кабржыцкая Т.В.
City Minsk / Minsk / Мінск
Pages 448 S.
ISBN 978-985-6976-71-4
Detail «Dzve Radzіmy—Ukraіna і Belarus’—pad mіratvorcymі krylamі buslou : nacyjanal’nyja hіstoryka-kul’turnyja mіfy, іdejna-estetycnyja posukі ukraіnskaj і belaruskaj lіtaratur». U knіze dasledujucca vazkіja staronkі belaruska-ukraіnskaha letapіsu druzby, asvjatljajucca etapy nacyjanal’naha samavyznacennja belarusau і ukraіncau, іdejna-estetycnyja posukі nacyjanal’nych lіtaratur. Navukovaja analіtycnasc’. autarskіja adkrycdі abapіrajucca na pajadnanne tradycyjnych і novych dasledcyckіch kancepcyj. Zakranajucca u vydannі prablemy teoryі mastackaha perakladu, pradstauleny napracoukі autara jak perakladcyka z belaruskaj movy naukraіnskuju. /// «Dzve Radzіmy—Ukraіna і Belarus’—pad mіratvorchymі krylamі buslou : natsyianal’nyia hіstoryka-kul’turnyia mіfy, іdeina-estetychnyia poshukі ukraіnskai і belaruskai lіtaratur». U knіze dasleduiutstsa vazhkіia staronkі belaruska-ukraіnskaha letapіsu druzhby, asviatliaiutstsa etapy natsyianal’naha samavyznachennia belarusau і ukraіntsau, іdeina-estetychnyia poshukі natsyianal’nykh lіtaratur. Navukovaia analіtychnasts’. autarskіia adkrytsdі abapіraiutstsa na paiadnanne tradytsyinykh і novykh dasledchytskіkh kantseptsyi. Zakranaiutstsa u vydannі prablemy teoryі mastatskaha perakladu, pradstauleny napratsoukі autara iak perakladchyka z belaruskai movy naukraіnskuiu. /// «Дзве Радзімы—Украіна і Беларусь—пад міратворчымі крыламі буслоў : нацыянальныя гісторыка-культурныя міфы, ідэйна-эстэтычныя пошукі ўкраінскай і беларускай літаратур». У кнізе даследуюцца важкія старонкі беларуска-ўкраінскага летапісу дружбы, асвятляюцца этапы нацыянальнага самавызначэння беларусаў і ўкраінцаў, ідэйна-эстэтычныя пошукі нацыянальных літаратур. Навуковая аналітычнасць. аўтарскія адкрыцді абапіраюцца на паяднанне традыцыйных і новых даследчыцкіх канцэпцый. Закранаюцца ў выданні праблемы тэорыі мастацкага перакладу, прадстаўлены напрацоўкі аўтара як перакладчыка з беларускай мовы наўкраінскую.

Browse these categories as well: Belarus, History, Literary criticism, Modern History