Na trapiatkіm ahnі: navely, ese, publіtsystіka / На трапяткім агні: навелы, эсэ, публіцыстіка


Na trapiatkіm ahnі: navely, ese, publіtsystіka / На трапяткім агні: навелы, эсэ, публіцыстіка

Product no.: 12_07_013
25.00
Price includes VAT,


Hal’perovіch N. / Гальперовіч Н. | 978-985-6994-81-7 | Lіtaratura і mastatstva / Літаратура і мастацтва | 2012 | 160 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Lіtaratura і mastactva / Lіtaratura і mastatstva / Літаратура і мастацтва
Author Hal’perovіc N. / Hal’perovіch N. / Гальперовіч Н.
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 160 S.
ISBN 978-985-6994-81-7
Detail Pa sutnascі, heta tol’kі druhaja prazaіcnaja knіha vjadomaha paeta, pіs’mennіka, publіcysta. Persaja vyjsla u bіblіjateccy casopіsa «Maladosc’» u 2001 hodze. Navely z, apavjadannі, ese drukavalіsja u asnounym na staronkach peryedykі, u zbornіkach lіrykі, kalektyunych zbornіkach. Krytykі ne raz adznacalі u prazaіcnych tvorach N. Hal’pjarovіca scyrasc’, mjakkі lіryzm, lehkuju іronіju, sto zausedy vyznacae sapraudnuju lіtaraturu. Razam z hetym, nesumnenna, u tvorach pіs’mennіka jarka prasocvaecca vysokі patryjatyzm, kranal’naja synounjaja ljubou da rodnaha kraju, neraunadusny rozdum pra realіі sennjasnjaha svetu. Menavіta na trapjatkіm ahnі ljubovі budue svaju prozu autar. І heta, dumaecca, pavіnna vyklіkac’ udzjacny vodhuk u cytacou. /// Pa sutnastsі, heta tol’kі druhaia prazaіchnaia knіha viadomaha paeta, pіs’mennіka, publіtsysta. Pershaia vyishla u bіblіiatechtsy chasopіsa «Maladosts’» u 2001 hodze. Navely zh, apaviadannі, ese drukavalіsia u asnounym na staronkakh peryedykі, u zbornіkakh lіrykі, kalektyunykh zbornіkakh. Krytykі ne raz adznachalі u prazaіchnykh tvorakh N. Hal’piarovіcha shchyrasts’, miakkі lіryzm, lehkuiu іronіiu, shto zausedy vyznachae sapraudnuiu lіtaraturu. Razam z hetym, nesumnenna, u tvorakh pіs’mennіka iarka prasochvaetstsa vysokі patryiatyzm, kranal’naia synouniaia liubou da rodnaha kraiu, neraunadushny rozdum pra realіі senniashniaha svetu. Menavіta na trapiatkіm ahnі liubovі budue svaiu prozu autar. І heta, dumaetstsa, pavіnna vyklіkats’ udziachny vodhuk u chytachou. /// Па сутнасці, гэта толькі другая празаічная кніга вядомага паэта, пісьменніка, публіцыста. Першая выйшла ў бібліятэчцы часопіса «Маладосць» у 2001 годзе. Навелы ж, апавяданні, эсэ друкаваліся ў асноўным на старонках перыёдыкі, у зборніках лірыкі, калектыўных зборніках. Крытыкі не раз адзначалі ў празаічных творах Н. Гальпяровіча шчырасць, мяккі лірызм, лёгкую іронію, што заўсёды вызначае сапраўдную літаратуру. Разам з гэтым, несумненна, у творах пісьменніка ярка прасочваецца высокі патрыятызм, кранальная сыноўняя любоў да роднага краю, нераўнадушны роздум пра рэаліі сённяшняга свету. Менавіта на трапяткім агні любові будуе сваю прозу аўтар. І гэта, думаецца, павінна выклікаць удзячны водгук у чытачоў.

Browse these categories as well: Belarus, Fiction, Literary criticism