Razvіtstse leksіchnykh srodkau belaruskai paezіі


Razvіtstse leksіchnykh srodkau belaruskai paezіі

Product no.: 12_47_027
29.00
Price includes VAT,


Развіццё лексічных сродкаў беларускай паэзіі / Liashuk V. M. / Ляшук В. М. | 978-985-6874-21-1 | BelІSA / БелІСА | 2012 | 304 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher BelІSA / BelІSA / БелІСА
Author Ljasuk V. M. / Liashuk V. M. / Ляшук В. М.
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 304 S.
ISBN 978-985-6874-21-1
Detail Manahrafіja prysvecana razhljadu leksіcnaj struktury і jae dynamіkі na materyjale leksіka-semantycnych hrup nazounіkau. Vyjauleny statystycnyja parametry castotnascі ahul’nauzyval’nych leksem pa 8 casavych zrezach u tekstach, stvoranych u іntervale z kanca XIX da pacatku XXI stst., jakіja skladajuc’ hrupu slou-vobrazau. Asobna razhljadaecca specyfіka funkcyjanavannja і vobrazna-semantycnaha razvіccja slou-vobrazau pesnja і zjamlja. Analіzujucca takіja tendencyі, jak asvaenne paezіjaj dyjalektyzmau, autarskaja slovatvorcasc’, vykarystanne slou z hramadska-palіtycnaj, prafesіjnaj, termіnalahіcnaj leksіkі, azyulenne archaіzmau, pasyrenne zapazycannjau. Razvіcce leksіcnych srodkau belaruskaj paezіі vyvucaecca u suvjazі z tematycnym pasyrennem, nacyjanal’nymі vobrazna-stylіstycnymі tradycyjamі і ahul’namounymі zakanamernascjamі farmіravannja і funkcyjanavannja lіtaraturnaj leksіkі. Ukljucae leksіcny іndeks nazounіkau z cytavanaha tekstavaha masіvu. /// Manahrafіia prysvechana razhliadu leksіchnai struktury і iae dynamіkі na materyiale leksіka-semantychnykh hrup nazounіkau. Vyiauleny statystychnyia parametry chastotnastsі ahul’nauzhyval’nykh leksem pa 8 chasavykh zrezakh u tekstakh, stvoranykh u іntervale z kantsa XIX da pachatku XXI stst., iakіia skladaiuts’ hrupu slou-vobrazau. Asobna razhliadaetstsa spetsyfіka funktsyianavannia і vobrazna-semantychnaha razvіtstsia slou-vobrazau pesnia і ziamlia. Analіzuiutstsa takіia tendentsyі, iak asvaenne paezіiai dyialektyzmau, autarskaia slovatvorchasts’, vykarystanne slou z hramadska-palіtychnai, prafesіinai, termіnalahіchnai leksіkі, azhyulenne arkhaіzmau, pashyrenne zapazychanniau. Razvіtstse leksіchnykh srodkau belaruskai paezіі vyvuchaetstsa u suviazі z tematychnym pashyrennem, natsyianal’nymі vobrazna-stylіstychnymі tradytsyiamі і ahul’namounymі zakanamernastsiamі farmіravannia і funktsyianavannia lіtaraturnai leksіkі. Ukliuchae leksіchny іndeks nazounіkau z tsytavanaha tekstavaha masіvu. /// Манаграфія прысвечана разгляду лексічнай структуры і яе дынамікі на матэрыяле лексіка-семантычных груп назоўнікаў. Выяўлены статыстычныя параметры частотнасці агульнаўжывальных лексем па 8 часавых зрэзах у тэкстах, створаных у інтэрвале з канца XIX да пачатку XXI стст., якія складаюць групу слоў-вобразаў. Асобна разглядаецца спецыфіка функцыянавання і вобразна-семантычнага развіцця слоў-вобразаў песня і зямля. Аналізуюцца такія тэндэнцыі, як асваенне паэзіяй дыялектызмаў, аўтарская словатворчасць, выкарыстанне слоў з грамадска-палітычнай, прафесійнай, тэрміналагічнай лексікі, ажыўленне архаізмаў, пашырэнне запазычанняў. Развіцце лексічных сродкаў беларускай паэзіі вывучаецца ў сувязі з тэматычным пашырэннем, нацыянальнымі вобразна-стылістычнымі традыцыямі і агульнамоўнымі заканамернасцямі фарміравання і функцыянавання літаратурнай лексікі. Уключае лексічны індэкс назоўнікаў з цытаванага тэкставага масіву.

Browse these categories as well: Belarus, Literary criticism, Linguistics