Dalekіia і blіzkіia surodzіchy : z dzennіka kraiaznautsy


Dalekіia і blіzkіia surodzіchy : z dzennіka kraiaznautsy

Product no.: 12_47_033
24.00
Price includes VAT,


Далёкія і блізкія суродзічы : з дзённіка краязнаўцы / / Карлюкевіч А. | 978-985-556-011-2 | Lіtaratura і mastatstva / Літаратура і мастацтва | 2012 | 192 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Lіtaratura і mastactva / Lіtaratura і mastatstva / Літаратура і мастацтва
Author Karljukevіc A. / / Карлюкевіч А.
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 192 S.
ISBN 978-985-556-011-2
Detail Knіha — pra znakamіtych uradzencau belaruskaj zjamlі, іmeny і spravy jakіch pa tych cі іnsych prycynach nedaraval’na apynulіsja pa-za mezamі hіstarycnaj і krajaznaucaj zacіkaulenascі u Belarusі. A mіz tym zhadanyja u knіze postacі u svoj cas bylі admetnymі і sjarod іnsych narodau… Ab cіkavas-cі da nasych surodzіcau svedcac’ і artykuly pra narodnaha pіs’mennіka Turkmenіstana Kajuma Tanhrykulіeva, pra kіtajskaha perakladcyka і publіcysta Hao Mana. /// Knіha — pra znakamіtykh uradzhentsau belaruskai ziamlі, іmeny і spravy iakіkh pa tykh tsі іnshykh prychynakh nedaraval’na apynulіsia pa-za mezhamі hіstarychnai і kraiaznauchai zatsіkaulenastsі u Belarusі. A mіzh tym zhadanyia u knіze postatsі u svoi chas bylі admetnymі і siarod іnshykh narodau… Ab tsіkavas-tsі da nashykh surodzіchau svedchats’ і artykuly pra narodnaha pіs’mennіka Turkmenіstana Kaiuma Tanhrykulіeva, pra kіtaiskaha perakladchyka і publіtsysta Hao Mana. /// Кніга — пра знакамітых ураджэнцаў беларускай зямлі, імёны і справы якіх па тых ці іншых прычынах недаравальна апынуліся па-за межамі гістарычнай і краязнаўчай зацікаўленасці ў Беларусі. А між тым згаданыя ў кнізе постаці ў свой час былі адметнымі і сярод іншых народаў… Аб цікавас-ці да нашых суродзічаў сведчаць і артыкулы пра народнага пісьменніка Туркменістана Каюма Тангрыкуліева, пра кітайскага перакладчыка і публіцыста Гао Мана.

Browse these categories as well: Belarus, Fiction, Literary criticism, Modern History