Natsyianal’naia mova і natsyianal’naia kul’tura: aspekty uzaemadzeiannia


Natsyianal’naia mova і natsyianal’naia kul’tura: aspekty uzaemadzeiannia

Product no.: 13_06_048
27.00
Price includes VAT,


Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння / Redaktar: Dziatko Dzmіtryi / Рэдактар: Дзятко Дзмітрый | 978-985-541-037-0 | BDPU / БДПУ | 2011 | 344 S. | Minsk / Мінск

Additional product information

Publisher BDPU / BDPU / БДПУ
Author Redaktar: Dzjatko Dzmіtryj / Redaktar: Dziatko Dzmіtryi / Рэдактар: Дзятко Дзмітрый
City Minsk / Minsk / Мінск
Pages 344 S.
ISBN 978-985-541-037-0
Detail U zbornіk navukovych artykulau uvajslі materyjaly ІІ Mіznarodnaj navukovaj kanferencyі «Nacyjanal’naja mova і nacyjanal’naja kul’tura: aspekty uzaemadzejannja», jakaja prachodzіla na baze kafedry belaruskaha movaznaustva Belaruskaha dzjarzaunaha pedahahіcnaha unіversіteta іmja Maksіma Tanka 17–18 lіstapada 2011 h. /// /// У зборнік навуковых артыкулаў увайшлі матэрыялы ІІ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння», якая праходзіла на базе кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка 17–18 лістапада 2011 г.

Customers who bought this product also bought

Novye slova i ikh znacheniia v sovremennykh gazetnykh tekstakh (kratkii slovar’-spravochnik)
26.00 *
Knіzhna-epіhramatychnaia paezіia Vialіkaha Kniastva Lіtouskaha XVI st. u kant. antychnai tradytsyі
29.00 *
Kul’tura Ukrainy v hlobalizatsiino-tsyvilizatsiinomu vymiri (istoryko-metodolohichni aspekty)
32.00 *
Dukhounyia іdealy u suchasnai kul’tury Belarusі і kashtounastsі hlabalіzmu
24.00 *
Belaruskіia SMІ u lahasfery natsyianal’nai kul’tury
23.00 *
*
Prices include VAT,

Browse these categories as well: Belarus, Literary criticism, Slavic studies, Linguistics