Naukovo-praktychnyi komentar Zakonu Ukrainy «Pro aktsionerni tovarystva» / Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства»


Naukovo-praktychnyi komentar Zakonu Ukrainy «Pro aktsionerni tovarystva» / Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства»

Product no.: 11_01_035
23.00
Price includes VAT,


Vinnyk, O. / Вінник, О. | 978-966-667-378-0 | Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер | 2010 | 312 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Jurinkom Іnter / Iurinkom Іnter / Юрінком Інтер
Author Vinnyk, O. / Vinnyk, O. / Вінник, О.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 312 S.
ISBN 978-966-667-378-0
Detail Пропонований коментар до Закону «Про акціонерні товариства» (прийнятий 17 вересня 2008 р., набув чинності 30 квітня 2009 р.) є однією з перших спроб аналізу цього важливого законодавчого акта. У коментарі розглядаються основні питання правового регулювання відносин щодо створення, діяльності та припинення акціонерних товариств відповідно до зазначеного Закону (у порівнянні з відповідними положеннями інших актів законодавства), в тому числі порядку їх заснування, формування і використання майнової бази, повноважень та організації роботи органів управління і контролю, прав та обов’язків акціонерів, особливостей вчинення значних правочинів і правочинів з елементами заінтересованості, реорганізації та ліквідації акціонерних товариств. /// Proponovanyj komentar do Zakonu «Pro akcionerni tovarystva» (pryjnjatyj 17 veresnja 2008 r., nabuv cynnosti 30 kvitnja 2009 r.) je odnijeju z persych sprob analizu c’oho vazlyvoho zakonodavcoho akta. U komentari rozhljadajut’sja osnovni pytannja pravovoho rehuljuvannja vidnosyn scodo stvorennja, dijal’nosti ta prypynennja akcionernych tovarystv vidpovidno do zaznacenoho Zakonu (u porivnjanni z vidpovidnymy polozennjamy insych aktiv zakonodavstva), v tomu cysli porjadku jich zasnuvannja, formuvannja i vykorystannja majnovoji bazy, povnovazen’ ta orhanizaciji roboty orhaniv upravlinnja i kontrolju, prav ta obov’jazkiv akcioneriv, osoblyvostej vcynennja znacnych pravocyniv i pravocyniv z elementamy zainteresovanosti, reorhanizaciji ta likvidaciji akcionernych tovarystv. /// Proponovanyi komentar do Zakonu «Pro aktsionerni tovarystva» (pryiniatyi 17 veresnia 2008 r., nabuv chynnosti 30 kvitnia 2009 r.) ie odniieiu z pershykh sprob analizu ts’oho vazhlyvoho zakonodavchoho akta. U komentari rozhliadaiut’sia osnovni pytannia pravovoho rehuliuvannia vidnosyn shchodo stvorennia, diial’nosti ta prypynennia aktsionernykh tovarystv vidpovidno do zaznachenoho Zakonu (u porivnianni z vidpovidnymy polozhenniamy inshykh aktiv zakonodavstva), v tomu chysli poriadku ikh zasnuvannia, formuvannia i vykorystannia mainovoi bazy, povnovazhen’ ta orhanizatsii roboty orhaniv upravlinnia i kontroliu, prav ta obov’iazkiv aktsioneriv, osoblyvostei vchynennia znachnykh pravochyniv i pravochyniv z elementamy zainteresovanosti, reorhanizatsii ta likvidatsii aktsionernykh tovarystv.

Browse these categories as well: Ukraine, Jurisprudence, Economics