Sudovi ta pravookhoronni orhany Ukrainy : Pidruchnyk / Судові та правоохоронні органи України : Підручник


Sudovi ta pravookhoronni orhany Ukrainy : Pidruchnyk / Судові та правоохоронні органи України : Підручник

Product no.: 11_01_046
26.00
Price includes VAT,


Nor, V. / Нор, В. | | Іn Iure / Ін Юре | 2010 | 240 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Іn Jure / Іn Iure / Ін Юре
Author Nor, V. / Nor, V. / Нор, В.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 240 S.
ISBN 0
Detail У виданні подано загальну характеристику правоохоронної діяльності та правоохоронних органів. Особливу увагу приділено судовій владі як одній із гілок державної влади; розглянуто конституційні та галузеві принципи судочинства України, проаналізовано правовий статус суддів України, висвітлено діяльність органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції, органів юстиції України, Державної судової адміністрації України. Охарактеризовано правовий статус прокуратури, органів внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів дізнання і досудового слідства, адвокатури та нотаріату. /// U vydanni podano zahal’nu charakterystyku pravoochoronnoji dijal’nosti ta pravoochoronnych orhaniv. Osoblyvu uvahu prydileno sudovij vladi jak odnij iz hilok derzavnoji vlady; rozhljanuto konstytucijni ta haluzevi pryncypy sudocynstva Ukrajiny, proanalizovano pravovyj status suddiv Ukrajiny, vysvitleno dijal’nist’ orhaniv suddivs’koho samovrjaduvannja, Vyscoji rady justyciji, orhaniv justyciji Ukrajiny, Derzavnoji sudovoji administraciji Ukrajiny. Ocharakteryzovano pravovyj status prokuratury, orhaniv vnutrisnich sprav Ukrajiny, Sluzby bezpeky Ukrajiny, orhaniv diznannja i dosudovoho slidstva, advokatury ta notariatu. /// U vydanni podano zahal’nu kharakterystyku pravookhoronnoi diial’nosti ta pravookhoronnykh orhaniv. Osoblyvu uvahu prydileno sudovii vladi iak odnii iz hilok derzhavnoi vlady; rozhlianuto konstytutsiini ta haluzevi pryntsypy sudochynstva Ukrainy, proanalizovano pravovyi status suddiv Ukrainy, vysvitleno diial’nist’ orhaniv suddivs’koho samovriaduvannia, Vyshchoi rady iustytsii, orhaniv iustytsii Ukrainy, Derzhavnoi sudovoi administratsii Ukrainy. Okharakteryzovano pravovyi status prokuratury, orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy, Sluzhby bezpeky Ukrainy, orhaniv diznannia i dosudovoho slidstva, advokatury ta notariatu.

Browse these categories as well: Ukraine, Politics, Jurisprudence