Entsyklopediia tsyvil’noho prava Ukrainy / Енциклопедія цивільного права України


Entsyklopediia tsyvil’noho prava Ukrainy / Енциклопедія цивільного права України

Product no.: 11_01_048
54.00
Price includes VAT,


Shevchenko, Ia. / Шевченко, Я. |978-966-313-423-9 | Іn Iure / Ін Юре | 2010 | 952 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Іn Jure / Іn Iure / Ін Юре
Author Sevcenko, Ja. / Shevchenko, Ia. / Шевченко, Я.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 952 S.
ISBN 978-966-313-423-9
Detail В «Енциклопедії цивільного права України» досліджуються проблеми цивільного права і законодавства України, висвітлюються нові досягнення цивільно-правової науки. У зв’язку з організацією нового українського суспільства розглядаються загальнотеоретичні проблеми, проблеми співвідношення цивільного і господарського права, права власності, права інтелектуальної власності. Поданий матеріал відповідає Цивільному кодексу України. Енциклопедія висвітлює питання правового регулювання економіки, захисту прав людини, проблеми цивільно-правової відповідальності; розглядає інститути права інтелектуальної власності, судову практику, практику застосування міжнародного приватного права тощо. Розраховано на широкі кола юридичної громадськості, науковців, викладачів вищих закладів освіти, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, юристів-практиків, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасного правознавства, державотворення і правотворення. /// V «Encyklopediji cyvil’noho prava Ukrajiny» doslidzujut’sja problemy cyvil’noho prava i zakonodavstva Ukrajiny, vysvitljujut’sja novi dosjahnennja cyvil’no-pravovoji nauky. U zv’jazku z orhanizacijeju novoho ukrajins’koho suspil’stva rozhljadajut’sja zahal’noteoretycni problemy, problemy spivvidnosennja cyvil’noho i hospodars’koho prava, prava vlasnosti, prava intelektual’noji vlasnosti. Podanyj material vidpovidaje Cyvil’nomu kodeksu Ukrajiny. Encyklopedija vysvitljuje pytannja pravovoho rehuljuvannja ekonomiky, zachystu prav ljudyny, problemy cyvil’no-pravovoji vidpovidal’nosti; rozhljadaje instytuty prava intelektual’noji vlasnosti, sudovu praktyku, praktyku zastosuvannja miznarodnoho pryvatnoho prava tosco. Rozrachovano na syroki kola jurydycnoji hromads’kosti, naukovciv, vykladaciv vyscych zakladiv osvity, pracivnykiv orhaniv derzavnoji vlady ta miscevoho samovrjaduvannja, pravoochoronnych orhaniv, jurystiv-praktykiv, studentiv i aspirantiv, a takoz usich, chto cikavyt’sja problemamy sucasnoho pravoznavstva, derzavotvorennja i pravotvorennja. /// V «Entsyklopedii tsyvil’noho prava Ukrainy» doslidzhuiut’sia problemy tsyvil’noho prava i zakonodavstva Ukrainy, vysvitliuiut’sia novi dosiahnennia tsyvil’no-pravovoi nauky. U zv’iazku z orhanizatsiieiu novoho ukrains’koho suspil’stva rozhliadaiut’sia zahal’noteoretychni problemy, problemy spivvidnoshennia tsyvil’noho i hospodars’koho prava, prava vlasnosti, prava intelektual’noi vlasnosti. Podanyi material vidpovidaie Tsyvil’nomu kodeksu Ukrainy. Entsyklopediia vysvitliuie pytannia pravovoho rehuliuvannia ekonomiky, zakhystu prav liudyny, problemy tsyvil’no-pravovoi vidpovidal’nosti; rozhliadaie instytuty prava intelektual’noi vlasnosti, sudovu praktyku, praktyku zastosuvannia mizhnarodnoho pryvatnoho prava toshcho. Rozrakhovano na shyroki kola iurydychnoi hromads’kosti, naukovtsiv, vykladachiv vyshchykh zakladiv osvity, pratsivnykiv orhaniv derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia, pravookhoronnykh orhaniv, iurystiv-praktykiv, studentiv i aspirantiv, a takozh usikh, khto tsikavyt’sia problemamy suchasnoho pravoznavstva, derzhavotvorennia i pravotvorennia.

Browse these categories as well: Ukraine, Encyclopedias, Jurisprudence