Refarmatsyia. Kontrrefarmatsyia. Baroka. T. 3.


Refarmatsyia. Kontrrefarmatsyia. Baroka. T. 3.

Product no.: 13_28_011
32.00
Price includes VAT,


Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 3. Рэфармацыя. Контррэфармацыя. Барока / Evarouskі V.B. і іnsh. / Евароўскі В.Б. і інш. | 978-985-08-1561-3 | Belorusskaia nauka / Белорусская наука | 2013 | 615 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Belorusskaja nauka / Belorusskaia nauka / Белорусская наука
Author Evarouskі V.B. і іns. / Evarouskі V.B. і іnsh. / Евароўскі В.Б. і інш.
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 615 S.
ISBN 978-985-08-1561-3
Detail Trecі tom z'jauljaecca lahіcnym pracjaham dvuch papjarednіch і prysvecany druhoj palove XVI - pacatku XVII st. u іntelektual’naj hіstoryі Belarus!. U centr uvahі autarau trapіlі relіhіjnyja fenomeny - refarmacyjnyja і kontrrefarmacyjnyja kіrunkІ tahacasnaj belaruskaj dumkі. Praanalіzavana smatlіkaja palemіcnaja і vychavaucaja lіtaratura pradstaunіkou roznych kanfesіjnych napramkau і rekanstrujavany admetnascі pabudovy tealahіcnych sіstem. Knіha zmjascae razvahі autarau datycna samoj sіtuacyі mul’tykanfesіjnascі kul’tury BKJI, mozna prasacyc’, jak pastupova belaruskaja kul’tura sukala adkazy na vyklіkі suіsnavannja nekal’kіch veravyznaucych paradyhm u adnym case і prastory, sparadzajucy unіkal’nyja madelі talerantnascі і sіntezu. Znacnaja castka toma prysvecana razhljadu і analіzu fenomena barocnaj kul’tury u іntelektual’naj hіstoryі Belarusі, tych novych paradyhm myslennja і bacannja calaveka і svetu, jakіja zapacatkavala Baroka na nasych zemljach. /// /// Трэці том з'яўляецца лагічным працягам двух папярэдніх і прысвечаны другой палове XVI - пачатку XVII ст. у інтэлектуальнай гісторыі Беларус!. У цэнтр увагі аўтараў трапілі рэлігійныя феномены - рэфармацыйныя і контррэфармацыйныя кірункІ тагачаснай беларускай думкі. Прааналізавана шматлікая палемічная і выхаваўчая літаратура прадстаўнікоў розных канфесійных напрамкаў і рэканструяваны адметнасці пабудовы тэалагічных сістэм. Кніга змяшчае развагі аўтараў датычна самой сітуацыі мультыканфесійнасці культуры BKJI, можна прасачыць, як паступова беларуская культура шукала адказы на выклікі суіснавання некалькіх веравызнаўчых парадыгм у адным часе і прасторы, спараджаючы ўнікальныя мадэлі талерантнасці і сінтэзу. Значная частка тома прысвечана разгляду і аналізу феномена барочнай культуры ў інтэлектуальнай гісторыі Беларусі, тых новых парадыгм мыслення і бачання чалавека і свету, якія запачаткавала Барока на нашых землях.

Customers who bought this product also bought

Vladel’tsy starogo Nesvizha / Владельцы старого Несвижа
34.00 *
Sarmatskaia kul’tura belaruskai shliakhty u XVI—XVIII stahoddziakh
28.00 *
*
Prices include VAT,

Browse these categories as well: Belarus, History, Philosophy