Vybrani pereklady / Вибрані переклади


Vybrani pereklady / Вибрані переклади

Product no.: 11_01_403
24.00
Price includes VAT,


Lavrenov, V. / Лавренов, В. | 978-966-2147-93-3 | Knyhy-XXI / Книги-XXI | 2010 | 272 S. | Chernivtsi / Чернівці

Additional product information

Publisher Knyhy-XXI / Knyhy-XXI / Книги-XXI
Author Lavrenov, V. / Lavrenov, V. / Лавренов, В.
City Cernivci / Chernivtsi / Чернівці
Pages 272 S.
ISBN 978-966-2147-93-3
Detail Збірка перекладів представляє твори видатних англомовних (Е. По, Е. Паунд, Т. Еліот) та іспаномовних (Х. Картасар, А. Мачадо, П. Неруда, В. Парра) поетів. Досить широко в ній представлені також поети слов’янського світу (Біларусі, Болгарії, Македонії, Польщі, Сербії, Словенії, Хорватії, Чехії), які у своїх країнах посідають значне місце і відзначені вітчизняними і міжнародними літературними преміями і нагородами. Багато з них відомі далеко за межами своїх країн, як, наприклад, лауреати Нобелівської премії Ярослав Сейферт та Віслава Шимборська, народний поет Білорусі Ніл Гілевіч, болгарські поети Єлисавета Багряна, Андрей Германов, Іван Пейчев, Красін Хімірський, видатний сербський поет-романтик Йован Йованович Змай, хорватські поети Мирослав Крлежа, Драгутін Тадіянович і Іван Горан Ковачич, поему якого „Яма” ілюстрував П. Пікассо. Безумовний інтерес викликає і російськомовна інтерпретація творів українських поетів, більшість з яких походить з Буковини. Тут також можна зустріти імена відомих майстрів слова: Миколи Вороного, Дмитра Загула, Марії Матіос, Галини Тарасюк, Михайла Івасюка (батька композитора Володимира Івасюка), Богдана Мельничука, Бориса Бунчука, Миколи Бучка, Володимира Вознюка, Мирослава Лазарука, Миколи Рачука та інших. Серед прозових творів варто відзначити певною мірою пророче оповідання всесвітньовідомого сербського письменника Мілорада Павича „Завіса” (1973). /// Zbirka perekladiv predstavljaje tvory vydatnych anhlomovnych (E. Po, E. Paund, T. Eliot) ta ispanomovnych (Ch. Kartasar, A. Macado, P. Neruda, V. Parra) poetiv. Dosyt’ syroko v nij predstavleni takoz poety slov’jans’koho svitu (Bilarusi, Bolhariji, Makedoniji, Pol’sci, Serbiji, Sloveniji, Chorvatiji, Cechiji), jaki u svojich krajinach posidajut’ znacne misce i vidznaceni vitcyznjanymy i miznarodnymy literaturnymy premijamy i nahorodamy. Bahato z nych vidomi daleko za mezamy svojich krajin, jak, napryklad, laureaty Nobelivs’koji premiji Jaroslav Sejfert ta Vislava Symbors’ka, narodnyj poet Bilorusi Nil Hilevic, bolhars’ki poety Jelysaveta Bahrjana, Andrej Hermanov, Іvan Pejcev, Krasin Chimirs’kyj, vydatnyj serbs’kyj poet-romantyk Jovan Jovanovyc Zmaj, chorvats’ki poety Myroslav Krleza, Drahutin Tadijanovyc i Іvan Horan Kovacyc, poemu jakoho „Jama” iljustruvav P. Pikasso. Bezumovnyj interes vyklykaje i rosijs’komovna interpretacija tvoriv ukrajins’kych poetiv, bil’sist’ z jakych pochodyt’ z Bukovyny. Tut takoz mozna zustrity imena vidomych majstriv slova: Mykoly Voronoho, Dmytra Zahula, Mariji Matios, Halyny Tarasjuk, Mychajla Іvasjuka (bat’ka kompozytora Volodymyra Іvasjuka), Bohdana Mel’nycuka, Borysa Buncuka, Mykoly Bucka, Volodymyra Voznjuka, Myroslava Lazaruka, Mykoly Racuka ta insych. Sered prozovych tvoriv varto vidznacyty pevnoju miroju proroce opovidannja vsesvitn’ovidomoho serbs’koho pys’mennyka Milorada Pavyca „Zavisa” (1973). /// Zbirka perekladiv predstavliaie tvory vydatnykh anhlomovnykh (E. Po, E. Paund, T. Eliot) ta ispanomovnykh (Kh. Kartasar, A. Machado, P. Neruda, V. Parra) poetiv. Dosyt’ shyroko v nii predstavleni takozh poety slov’ians’koho svitu (Bilarusi, Bolharii, Makedonii, Pol’shchi, Serbii, Slovenii, Khorvatii, Chekhii), iaki u svoikh krainakh posidaiut’ znachne mistse i vidznacheni vitchyznianymy i mizhnarodnymy literaturnymy premiiamy i nahorodamy. Bahato z nykh vidomi daleko za mezhamy svoikh krain, iak, napryklad, laureaty Nobelivs’koi premii Iaroslav Seifert ta Vislava Shymbors’ka, narodnyi poet Bilorusi Nil Hilevich, bolhars’ki poety Ielysaveta Bahriana, Andrei Hermanov, Іvan Peichev, Krasin Khimirs’kyi, vydatnyi serbs’kyi poet-romantyk Iovan Iovanovych Zmai, khorvats’ki poety Myroslav Krlezha, Drahutin Tadiianovych i Іvan Horan Kovachych, poemu iakoho „Iama” iliustruvav P. Pikasso. Bezumovnyi interes vyklykaie i rosiis’komovna interpretatsiia tvoriv ukrains’kykh poetiv, bil’shist’ z iakykh pokhodyt’ z Bukovyny. Tut takozh mozhna zustrity imena vidomykh maistriv slova: Mykoly Voronoho, Dmytra Zahula, Marii Matios, Halyny Tarasiuk, Mykhaila Іvasiuka (bat’ka kompozytora Volodymyra Іvasiuka), Bohdana Mel’nychuka, Borysa Bunchuka, Mykoly Buchka, Volodymyra Vozniuka, Myroslava Lazaruka, Mykoly Rachuka ta inshykh. Sered prozovykh tvoriv varto vidznachyty pevnoiu miroiu proroche opovidannia vsesvitn’ovidomoho serbs’koho pys’mennyka Milorada Pavycha „Zavisa” (1973).

Browse these categories as well: Ukraine, Fiction, Translations