Іnfektsiini khvoroby: Pidruchnyk. Rekomendovano MOZ / Інфекційні хвороби: Підручник. Рекомендовано МОЗ


Іnfektsiini khvoroby: Pidruchnyk. Rekomendovano MOZ / Інфекційні хвороби: Підручник. Рекомендовано МОЗ

Product no.: 11_01_205
32.00
Price includes VAT,


Chornovil, A. / Чорновіл, А. | | Medytsyna / Медицина | 2010 | 432 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Medycyna / Medytsyna / Медицина
Author Cornovil, A. / Chornovil, A. / Чорновіл, А.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 432 S.
ISBN 0
Detail У підручнику наведено основні нозологічні форми інфекційних хвороб, які найчастіше трапляються в Україні та в практиці стоматолога. Матеріал викладено на сучасному науковому рівні. Iнфекційні хвороби описано в такій послідовності: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, лабораторна діагностика, лікування, профілактика, протиепідемічні заходи. Особливу увагу приділено питанням ураження обличчя, шиї і слизової оболонки ротоглотки. Окремий розділ підручника присвячено основним невідкладним станам, що можуть супроводжувати перебіг інфекційних хвороб. /// U pidrucnyku navedeno osnovni nozolohicni formy infekcijnych chvorob, jaki najcastise trapljajut’sja v Ukrajini ta v praktyci stomatoloha. Material vykladeno na sucasnomu naukovomu rivni. Infekcijni chvoroby opysano v takij poslidovnosti: vyznacennja, etiolohija, epidemiolohija, patohenez, klinicna kartyna, laboratorna diahnostyka, likuvannja, profilaktyka, protyepidemicni zachody. Osoblyvu uvahu prydileno pytannjam urazennja oblyccja, syji i slyzovoji obolonky rotohlotky. Okremyj rozdil pidrucnyka prysvjaceno osnovnym nevidkladnym stanam, sco mozut’ suprovodzuvaty perebih infekcijnych chvorob. /// U pidruchnyku navedeno osnovni nozolohichni formy infektsiinykh khvorob, iaki naichastishe trapliaiut’sia v Ukraini ta v praktytsi stomatoloha. Material vykladeno na suchasnomu naukovomu rivni. Infektsiini khvoroby opysano v takii poslidovnosti: vyznachennia, etiolohiia, epidemiolohiia, patohenez, klinichna kartyna, laboratorna diahnostyka, likuvannia, profilaktyka, protyepidemichni zakhody. Osoblyvu uvahu prydileno pytanniam urazhennia oblychchia, shyi i slyzovoi obolonky rotohlotky. Okremyi rozdil pidruchnyka prysviacheno osnovnym nevidkladnym stanam, shcho mozhut’ suprovodzhuvaty perebih infektsiinykh khvorob.

Browse these categories as well: Ukraine, Medicine