Razom, ale maizhe okremo. Vzaiemodiia etnopolitychnykh aktoriv na zakhidnoukrains’kykh zemliakh u 1867-1914 rr. / Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867-1914 рр.


Razom, ale maizhe okremo. Vzaiemodiia etnopolitychnykh aktoriv na zakhidnoukrains’kykh zemliakh u 1867-1914 rr. / Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867-1914 рр.

Product no.: 11_01_241
27.00
Price includes VAT,


Monolatii, І. / Монолатій, І. | 978-966-668-250-8 | Lileia-NV / Лілея-НВ | 2010 | 736 S. | Іvano-Frankivs’k / Івано-Франківськ

Additional product information

Publisher Lileja-NV / Lileia-NV / Лілея-НВ
Author Monolatij, І. / Monolatii, І. / Монолатій, І.
City Іvano-Frankivs’k / Іvano-Frankivs’k / Івано-Франківськ
Pages 736 S.
ISBN 978-966-668-250-8
Detail Книга Монолатія І.С. – це дослідження соціокультурного феномену міжетнічної взаємодії на західноукраїнських землях, ключової ролі етнонаціональних спільнот у формуванні міжетнічних стосунків у період політизації етнічностей. У монографії з’ясовується проблема взаємодії етнонацій (українців, поляків, євреїв, румунів, німців та інших), а їхній міжгруповий інтеракціонізм розглядається з нових методологічний позицій. Застосовуючи проблемний та проблемно-хронологічний підходи, автор вивчає взаємодію етнополітичних акторів етнічних спільнот, досліджує діалектику міжетнічних взаємин у параметрах їхніх суперечностей, конфліктів і пошуків компромісів у підавстрійських Галичині й на Буковині в 1867-1914 рр. /// Knyha Monolatija І.S. – ce doslidzennja sociokul’turnoho fenomenu mizetnicnoji vzajemodiji na zachidnoukrajins’kych zemljach, kljucovoji roli etnonacional’nych spil’not u formuvanni mizetnicnych stosunkiv u period polityzaciji etnicnostej. U monohrafiji z’jasovujet’sja problema vzajemodiji etnonacij (ukrajinciv, poljakiv, jevrejiv, rumuniv, nimciv ta insych), a jichnij mizhrupovyj interakcionizm rozhljadajet’sja z novych metodolohicnyj pozycij. Zastosovujucy problemnyj ta problemno-chronolohicnyj pidchody, avtor vyvcaje vzajemodiju etnopolitycnych aktoriv etnicnych spil’not, doslidzuje dialektyku mizetnicnych vzajemyn u parametrach jichnich superecnostej, konfliktiv i posukiv kompromisiv u pidavstrijs’kych Halycyni j na Bukovyni v 1867-1914 rr. /// Knyha Monolatiia І.S. – tse doslidzhennia sotsiokul’turnoho fenomenu mizhetnichnoi vzaiemodii na zakhidnoukrains’kykh zemliakh, kliuchovoi roli etnonatsional’nykh spil’not u formuvanni mizhetnichnykh stosunkiv u period polityzatsii etnichnostei. U monohrafii z’iasovuiet’sia problema vzaiemodii etnonatsii (ukraintsiv, poliakiv, ievreiv, rumuniv, nimtsiv ta inshykh), a ikhnii mizhhrupovyi interaktsionizm rozhliadaiet’sia z novykh metodolohichnyi pozytsii. Zastosovuiuchy problemnyi ta problemno-khronolohichnyi pidkhody, avtor vyvchaie vzaiemodiiu etnopolitychnykh aktoriv etnichnykh spil’not, doslidzhuie dialektyku mizhetnichnykh vzaiemyn u parametrakh ikhnikh superechnostei, konfliktiv i poshukiv kompromisiv u pidavstriis’kykh Halychyni i na Bukovyni v 1867-1914 rr.

Browse these categories as well: Ukraine, History, Jewish Studies, National minorities