Fіlosofs’kii roman XX st. Spetsifіka tekstu. / Філософський роман ХХ ст. Специфіка тексту.


Fіlosofs’kii roman XX st. Spetsifіka tekstu. / Філософський роман ХХ ст. Специфіка тексту.

Product no.: 11_01_356
21.00
Price includes VAT,


Gerasimchuk, V.  / Герасимчук, В.  | | Parapan / Парапан | 2008 | 392 S. | Kyiv / Київ

Additional product information

Publisher Parapan / Parapan / Парапан
Author Herasymcuk, V.  / Gerasimchuk, V.  / Герасимчук, В.
City Kyjiv / Kyiv / Київ
Pages 392 S.
ISBN 0
Detail Предмет дослідження монографії – європейська модель тексту філософського роману в її різноманітних модифікаціях за різними підставами (роман культури, роман антикультури, власне філософський, інтелектуальний; лінійний, параболічний, дискурсивний тощо). Ґрунтуючись на комплементарності різних епістемологічних та загальногуманітарних підходів до аналізу тексту, автор досліджує текст філософського роману ХХ ст. в широкому універсально-культурологічному та філософсько-естетичному зрізі як текст культури та літератури. Наголошується специфічна ознака літератури ХХ ст. – щільний зв’язок багатьох культурфілософських течій з естетичною практикою, що спричинилося до творення певного типу філософування, різнобарвно проявленого в тексті філософського роману. Приміром, гетерогенність діалогічної філософії дається взнаки в полілогічному (поліфонічному) типі роману, гомогенність трансцендентальної – в екзистенціалістському, а синкретизм неоміфологізму – в параболічному тощо. Проблема специфіки тексту визначається автором і через розгортання особливостей його полігенетичної структури. Під цим кутом зору розглядається образно-персонажна сфера з акцентацією на особливому типі художнього узагальнення, притаманного філософському роману – типологізації; простежуються складні і ускладнені авторські експлікації суб’єктно-об’єктної ієрархії тексту, “розокремлюються” і описуються його наративно-смислові рівні – філософський (включаючи ідеологічний і теоретичний дискурс), художній, есеїстський, здійснена спроба вмотивування “нехудожніх” вкраплень до тексту. Окремо репрезентуються різні типи задоволень від тексту філософського роману, з’ясовується майже не досліджувана досі природа інтелектуального задоволення, його складна взаємодія з естетичним. /// /// Predmet doslіdzhennia monografії – єvropeis’ka model’ tekstu fіlosofs’kogo romanu v її rіznomanіtnikh modifіkatsіiakh za rіznimi pіdstavami (roman kul’turi, roman antikul’turi, vlasne fіlosofs’kii, іntelektual’nii; lіnіinii, parabolіchnii, diskursivnii toshcho). Ґruntuiuchis’ na komplementarnostі rіznikh epіstemologіchnikh ta zagal’nogumanіtarnikh pіdkhodіv do analіzu tekstu, avtor doslіdzhuє tekst fіlosofs’kogo romanu XX st. v shirokomu unіversal’no-kul’turologіchnomu ta fіlosofs’ko-estetichnomu zrіzі iak tekst kul’turi ta lіteraturi. Nagoloshuєt’sia spetsifіchna oznaka lіteraturi XX st. – shchіl’nii zv’iazok bagat’okh kul’turfіlosofs’kikh techіi z estetichnoiu praktikoiu, shcho sprichinilosia do tvorennia pevnogo tipu fіlosofuvannia, rіznobarvno proiavlenogo v tekstі fіlosofs’kogo romanu. Primіrom, geterogennіst’ dіalogіchnoї fіlosofії daєt’sia vznaki v polіlogіchnomu (polіfonіchnomu) tipі romanu, gomogennіst’ transtsendental’noї – v ekzistentsіalіsts’komu, a sinkretizm neomіfologіzmu – v parabolіchnomu toshcho. Problema spetsifіki tekstu viznachaєt’sia avtorom і cherez rozgortannia osoblivostei iogo polіgenetichnoї strukturi. Pіd tsim kutom zoru rozgliadaєt’sia obrazno-personazhna sfera z aktsentatsієiu na osoblivomu tipі khudozhn’ogo uzagal’nennia, pritamannogo fіlosofs’komu romanu – tipologіzatsії; prostezhuiut’sia skladnі і uskladnenі avtors’kі eksplіkatsії sub’єktno-ob’єktnoї ієrarkhії tekstu, “rozokremliuiut’sia” і opisuiut’sia iogo narativno-smislovі rіvnі – fіlosofs’kii (vkliuchaiuchi іdeologіchnii і teoretichnii diskurs), khudozhnіi, eseїsts’kii, zdіisnena sproba vmotivuvannia “nekhudozhnіkh” vkraplen’ do tekstu. Okremo reprezentuiut’sia rіznі tipi zadovolen’ vіd tekstu fіlosofs’kogo romanu, z’iasovuєt’sia maizhe ne doslіdzhuvana dosі priroda іntelektual’nogo zadovolennia, iogo skladna vzaєmodіia z estetichnim.

Browse these categories as well: Ukraine, Literary criticism, Philosophy, Slavic studies