Ljudjanist’ u bezodni pekla. 3-e vyd., vyprav. i dop. / Людяність у безодні пекла. 3-е вид., виправ. і доп.


Ljudjanist’ u bezodni pekla. 3-e vyd., vyprav. i dop. / Людяність у безодні пекла. 3-е вид., виправ. і доп.

Référence: 11_01_188
21,00


Kovba, Z. / Ковба, Ж. | 978-966-378-122-8 | Duch i Litera / Дух і літера | 2009 | 296 S. | Kyjiv / Київ

Plus d'informations sur le produit

Verlag Duch i Litera / Dukh i Litera / Дух і літера
Autor Kovba, Z. / Kovba, Zh. / Ковба, Ж.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 296 S.
ISBN 978-966-378-122-8
Detail Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки "Остаточного розв'язання єврейського питання". На матеріалах архівних джерел, мемуарів, записаних авторкою усних спогадів корінних галичан: українців, поляків, євреїв – свідків подій, розглянуті соціальні, економічні умови життя трьох народів у міжвоєнні роки, в час Другої світової війни. Основна увага приділялася поведінці місцевого населення в роки так званого "остаточного розв'язання єврейського питання". Вперше публікуються імена галичан: поляків та українців, котрі були знищені фашистами за допомогу євреям. Більш повно, ніж у попередників, представлено дані про галичан - Праведників народів світу.  /// Povedinka mistsevoho naselennia Skhidnoi Halychyny v roky "Ostatochnoho rozv'iazannia ievreis’koho pytannia". Na materialach archivnych dzerel, memuariv, zapysanych avtorkoju usnych spohadiv korinnych halycan: ukrajinciv, poljakiv, jevrejiv – svidkiv podij, rozhljanuti social’ni, ekonomicni umovy zyttja tr’och narodiv u mizvojenni roky, v cas Druhoji svitovoji vijny. Osnovna uvaha prydiljalasja povedinci miscevoho naselennja v roky tak zvanoho "ostatocnoho rozv'jazannja jevrejs’koho pytannja". Vperse publikujut’sja imena halycan: poljakiv ta ukrajinciv, kotri buly znysceni fasystamy za dopomohu jevrejam. Bil’s povno, niz u poperednykiv, predstavleno dani pro halycan - Pravednykiv narodiv svitu.  /// Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки "Остаточного розв'язання єврейського питання". Na materialakh arkhivnykh dzherel, memuariv, zapysanykh avtorkoiu usnykh spohadiv korinnykh halychan: ukraintsiv, poliakiv, ievreiv – svidkiv podii, rozhlianuti sotsial’ni, ekonomichni umovy zhyttia tr’okh narodiv u mizhvoienni roky, v chas Druhoi svitovoi viiny. Osnovna uvaha prydilialasia povedintsi mistsevoho naselennia v roky tak zvanoho "ostatochnoho rozv'iazannia ievreis’koho pytannia". Vpershe publikuiut’sia imena halychan: poliakiv ta ukraintsiv, kotri buly znyshcheni fashystamy za dopomohu ievreiam. Bil’sh povno, nizh u poperednykiv, predstavleno dani pro halychan - Pravednykiv narodiv svitu.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Études juives, Minorités, Histoire moderne