Іndijs’kyj mif. Ukrajins’kyj kom / Індійський міф. Український коментар


Іndijs’kyj mif. Ukrajins’kyj kom / Індійський міф. Український коментар

Référence: 11_02_038
15,00


Nalyvajko, S. / Наливайко, С. | 978-966-2378-06-1 | Vydavec’ Serhij Nalyvajko / Видавець Сергій Наливайко | 2010 | 566 S. | Kyjiv / Київ

Plus d'informations sur le produit

Verlag Vydavec’ Serhij Nalyvajko / Vydavets’ Serhii Nalyvaiko / Видавець Сергій Наливайко
Autor Nalyvajko, S. / Nalyvaiko, S. / Наливайко, С.
Stadt Kyjiv / Kyiv / Київ
Seiten 566 S.
ISBN 978-966-2378-06-1
Detail Міфи - достовірна картина стародавніх часів, у них закодовано реальні події далекого минулого. А індійські міфи, анітрохи не бідніші образами й сюжетами за грецькі, мають численні точки дотикання з Україною і українцями. У них боги, царі, мудреці й могутні воїни мають імена, які сьогодні побутують в українців як прізвища, діють племена й народи, що їх античні автори фіксують у Давній Україні. А головний міф "Ріґведи" про битву громовержця Індри зі змієм Врітрою, де перемога Індри символізує прихід весни, народження молодого Сонця і настання Нового землеробського року, зберігають наші веснянки, колядки, щедрівки, казки й народні танці весняного циклу, які сягають найдавніших глибин української історії і культури. Шоста книжка відомого українознавця, мовознавця, сходознавця-індолога про українсько-індійські міфологічні, мовні, етнічні, фольклорні, історичні зв'язки. /// Mify - dostovirna kartyna starodavnich casiv, u nych zakodovano real’ni podiji dalekoho mynuloho. A indijs’ki mify, anitrochy ne bidnisi obrazamy j sjuzetamy za hrec’ki, majut’ cyslenni tocky dotykannja z Ukrajinoju i ukrajincjamy. U nych bohy, cari, mudreci j mohutni vojiny majut’ imena, jaki s’ohodni pobutujut’ v ukrajinciv jak prizvysca, dijut’ plemena j narody, sco jich antycni avtory fiksujut’ u Davnij Ukrajini. A holovnyj mif "Rigvedy" pro bytvu hromoverzcja Іndry zi zmijem Vritroju, de peremoha Іndry symvolizuje prychid vesny, narodzennja molodoho Soncja i nastannja Novoho zemlerobs’koho roku, zberihajut’ nasi vesnjanky, koljadky, scedrivky, kazky j narodni tanci vesnjanoho cyklu, jaki sjahajut’ najdavnisych hlybyn ukrajins’koji istoriji i kul’tury. Sosta knyzka vidomoho ukrajinoznavcja, movoznavcja, schodoznavcja-indoloha pro ukrajins’ko-indijs’ki mifolohicni, movni, etnicni, fol’klorni, istorycni zv'jazky. /// Mify - dostovirna kartyna starodavnikh chasiv, u nykh zakodovano real’ni podii dalekoho mynuloho. A indiis’ki mify, anitrokhy ne bidnishi obrazamy i siuzhetamy za hrets’ki, maiut’ chyslenni tochky dotykannia z Ukrainoiu i ukraintsiamy. U nykh bohy, tsari, mudretsi i mohutni voiny maiut’ imena, iaki s’ohodni pobutuiut’ v ukraintsiv iak prizvyshcha, diiut’ plemena i narody, shcho ikh antychni avtory fiksuiut’ u Davnii Ukraini. A holovnyi mif "Rigvedy" pro bytvu hromoverzhtsia Іndry zi zmiiem Vritroiu, de peremoha Іndry symvolizuie prykhid vesny, narodzhennia molodoho Sontsia i nastannia Novoho zemlerobs’koho roku, zberihaiut’ nashi vesnianky, koliadky, shchedrivky, kazky i narodni tantsi vesnianoho tsyklu, iaki siahaiut’ naidavnishykh hlybyn ukrains’koi istorii i kul’tury. Shosta knyzhka vidomoho ukrainoznavtsia, movoznavtsia, skhodoznavtsia-indoloha pro ukrains’ko-indiis’ki mifolohichni, movni, etnichni, fol’klorni, istorychni zv'iazky.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Histoire, Études orientales, Études ukrainiennes