Belaruskі arfahrafіcny slounіk. 2-e vyd., vypr. / Беларускі арфаграфічны слоўнік. 2-е выд., выпр.


Belaruskі arfahrafіcny slounіk. 2-e vyd., vypr. / Беларускі арфаграфічны слоўнік. 2-е выд., выпр.

Référence: 11_03_173
26,00


Lukasanec A. A. / Лукашанец А. А. | 978-985-08-1190-5 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2010 | 695 S. | Minsk / Минск

Plus d'informations sur le produit

Verlag Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Autor Lukasanec A. A. / Lukashanets A. A. / Лукашанец А. А.
Stadt Minsk / Minsk / Минск
Seiten 695 S.
ISBN 978-985-08-1190-5
Detail Новы беларускі арфаграфічны слоўнік грунтуецца на правілах, якія ўводзяцца ў дзеянне Законам Рэспублікі Беларусь «Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», прынятым у 2008 г. Аснову слоўніка складаюць найбольш пашыраная агульнаўжывальная лексіка, а таксама словы, якія могуць выклікаць цяжкасці пры напісанні.Слоўнік мае нарматыўны характар/ Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы /// Novy belaruskі arfahrafіcny slounіk hruntuecca na pravіlach, jakіja uvodzjacca u dzejanne Zakonam Respublіkі Belarus’ «Ab Pravіlach belaruskaj arfahrafіі і punktuacyі», prynjatym u 2008 h. Asnovu slounіka skladajuc’ najbol’s pasyranaja ahul’nauzyval’naja leksіka, a taksama slovy, jakіja mohuc’ vyklіkac’ cjazkascі pry napіsannі.Slounіk mae narmatyuny charaktar/ Іn-t movy і lіt. іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly /// Novy belaruskі arfahrafіchny slounіk hruntuetstsa na pravіlakh, iakіia uvodziatstsa u dzeianne Zakonam Respublіkі Belarus’ «Ab Pravіlakh belaruskai arfahrafіі і punktuatsyі», pryniatym u 2008 h. Asnovu slounіka skladaiuts’ naibol’sh pashyranaia ahul’nauzhyval’naia leksіka, a taksama slovy, iakіia mohuts’ vyklіkats’ tsiazhkastsі pry napіsannі.Slounіk mae narmatyuny kharaktar/ Іn-t movy і lіt. іmia Ia. Kolasa і Ia. Kupaly

Parcourir également ces catégories : Belarus, Linguistique, Dictionnaires