Muravanaja dabastyennaja fartyfіkacyja Vjalіkaha Knjastva Lіtouskaha / Мураваная дабастыённая фартыфікацыя Вялікага Княства Літоўскага

Référence: 11_24_032
22,00


A. M. Kusnjarevic / А. М. Кушнярэвiч | 978-985-08-1312-1 | Belaruskaja navuka / Беларуская навука | 2011 | 234 S. | Minsk / Мінск

Plus d'informations sur le produit

Verlag Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Autor A. M. Kusnjarevic / A. M. Kushniarevich / А. М. Кушнярэвiч
Stadt Minsk / Minsk / Мінск
Seiten 234 S.
ISBN 978-985-08-1312-1
Detail Autaram razhledzany praces nazapasvannja hіstoryka-archealahіcnych і archіtekturna-mastactvaznaucych danych pa muravanaj dabastyennaj fartyfіkacyі Vjalіkaha Knjastva Lіtouskaha, praanalіzavany hіstarycnyja і vyjaulencyja krynіcy jae vyvucennja. Udakladnena і pasyrana typalohіja zamkavych і haradskіch umacavannjau, raspracavana hіstoryka-archіtekturnaja typalohіja kul’tavaha abaroncaha dojlіdstva zhadanaj balta-slavjanskaj dzjarzavy. Prapanavana hіpoteza pachodzannja catyrochvezavych chramau, prystasavanych dlja abarony. Pomnіkam usіch typalahіcnych hrup dadzena hіstarycnaja і archіtekturna-mastactvaznaucaja charaktarystyka. /// Autaram razhledzhany pratses nazapashvannia hіstoryka-arkhealahіchnykh і arkhіtekturna-mastatstvaznauchykh danykh pa muravanai dabastyennai fartyfіkatsyі Vialіkaha Kniastva Lіtouskaha, praanalіzavany hіstarychnyia і vyiaulenchyia krynіtsy iae vyvuchennia. Udakladnena і pashyrana typalohіia zamkavykh і haradskіkh umatsavanniau, raspratsavana hіstoryka-arkhіtekturnaia typalohіia kul’tavaha abaronchaha doilіdstva zhadanai balta-slavianskai dziarzhavy. Prapanavana hіpoteza pakhodzhannia chatyrokhvezhavykh khramau, prystasavanykh dlia abarony. Pomnіkam usіkh typalahіchnykh hrup dadzena hіstarychnaia і arkhіtekturna-mastatstvaznauchaia kharaktarystyka. /// Аўтарам разгледжаны працэс назапашвання гісторыка-археалагічных і архітэктурна-мастацтвазнаўчых даных па мураванай дабастыённай фартыфікацыі Вялікага Княства Літоўскага, прааналізаваны гістарычныя і выяўленчыя крыніцы яе вывучэння. Удакладнена і пашырана тыпалогія замкавых і гарадскіх умацаванняў, распрацавана гісторыка-архітэктурная тыпалогія культавага абарончага дойлідства згаданай балта-славянскай дзяржавы. Прапанавана гіпотэза паходжання чатырохвежавых храмаў, прыстасаваных для абароны. Помнікам усіх тыпалагічных груп дадзена гістарычная і архітэктурна-мастацтвазнаўчая характарыстыка.

Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi commandé

Izmenenija fiziceskogo tipa naselenija Belarusi za poslednee tysjaceletie / Изменения физического типа населения Беларуси за последнее тысячелетие
16,00
Belorusy v sovetskom tylu. 1943-1944 gg. / Белорусы в советском тылу. 1943-1944 гг.
26,00
Al’bom risunkov. 1864-1867 / Альбом рисунков. 1864-1867
169,00
Asmjanscyna: prablemy rehіjanal’naj hіstoryі Belarusі : zbornіk navukovych artykulau / Ашмяншчына: праблемы рэгіянальнай гісторыі Беларусі : зборнік навуковых артыкулаў
26,00
Іnstytut belaruskaj kul’tury. 1922–1928 : dakumenty і materyjaly / Інстытут беларускай культуры. 1922–1928 : дакументы і матэрыялы
19,00

Parcourir également ces catégories : Archéologie, Histoire, Art