Kobec Ryhor. Vybranyja tvory / Кобец Рыгор. Выбраныя творы

Référence: 11_24_054
23,00


Uklad., pradm., kament. A. Kobec-Fіlіmonavaj / Уклад., прадм., камент. А. Кобец-Філімонавай | 978-985-6930-65-5 | Knіhazbor / Кнігазбор | 2009 | 592 S. | Minsk / Мінск

Plus d'informations sur le produit

Verlag Knіhazbor / Knіhazbor / Кнігазбор
Autor Uklad., pradm., kament. A. Kobec-Fіlіmonavaj / Uklad., pradm., kament. A. Kobets-Fіlіmonavai / Уклад., прадм., камент. А. Кобец-Філімонавай
Stadt Minsk / Minsk / Мінск
Seiten 592 S.
ISBN 978-985-6930-65-5
Detail Ryhor Kobec (1900 – 1990) – talenavіty belaruskі dramaturh, persy prafesіjny kіnascenaryst Belarusі, adzіn z zasnaval’nіkau belaruskaha teatra і kіno. U 1935 h. atrymau zvanne zasluzanaha dzejaca mastactvau Belarusі za vjalіkі unesak u stanaulenne і razvіcce belaruskaj kіnematahrafіі. Udzel’nіcau u Persaj susvetnaj і Hramadzjanskaj vojnach, prajsou praz pekla HULAHa. U knіhu uvajslі kіnascenaryі R. Kobeca, jakіja u Belarusі nіkolі ne drukavalіsja, choc’ і lehlі u asnovu znakamіtych fіl’mau ("Dvojcy narodzany", "Sukal’nіkі scascja" і іns.), a taksama lіsty z ssylkі, artykuly, uspamіny, lіstavanne z rodnymі, sjabramі, uspamіny sucasnіkau. /// Ryhor Kobets (1900 – 1990) – talenavіty belaruskі dramaturh, pershy prafesіiny kіnastsenaryst Belarusі, adzіn z zasnaval’nіkau belaruskaha teatra і kіno. U 1935 h. atrymau zvanne zasluzhanaha dzeiacha mastatstvau Belarusі za vialіkі unesak u stanaulenne і razvіtstse belaruskai kіnematahrafіі. Udzel’nіchau u Pershai susvetnai і Hramadzianskai voinakh, praishou praz pekla HULAHa. U knіhu uvaishlі kіnastsenaryі R. Kobetsa, iakіia u Belarusі nіkolі ne drukavalіsia, khots’ і lehlі u asnovu znakamіtykh fіl’mau ("Dvoichy narodzhany", "Shukal’nіkі shchastsia" і іnsh.), a taksama lіsty z ssylkі, artykuly, uspamіny, lіstavanne z rodnymі, siabramі, uspamіny suchasnіkau. /// Рыгор Кобец (1900 – 1990) – таленавіты беларускі драматург, першы прафесійны кінасцэнарыст Беларусі, адзін з заснавальнікаў беларускага тэатра і кіно. У 1935 г. атрымаў званне заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі за вялікі ўнёсак у станаўленне і развіццё беларускай кінематаграфіі. Удзельнічаў у Першай сусветнай і Грамадзянскай войнах, прайшоў праз пекла ГУЛАГа. У кнігу ўвайшлі кінасцэнарыі Р. Кобеца, якія ў Беларусі ніколі не друкаваліся, хоць і леглі ў аснову знакамітых фільмаў ("Двойчы народжаны", "Шукальнікі шчасця" і інш.), а таксама лісты з ссылкі, артыкулы, успаміны, ліставанне з роднымі, сябрамі, успаміны сучаснікаў.

Parcourir également ces catégories : Fiction, Critique littéraire, Histoire moderne