Tlumacal’ny slounіk prykazak / Тлумачальны слоўнік прыказак

Référence: 11_29_050
28,00


І. Ja. Lepesau, M.A.Jakalcevіc / І. Я. Лепешаў, М.А.Якалцэвіч | 978-985-515-446-5 | HrDU / ГрГУ | 2011 | 695 S. | Hrodna / Гродна

Plus d'informations sur le produit

Verlag HrDU / HrDU / ГрГУ
Autor І. Ja. Lepesau, M.A.Jakalcevіc / І. Ia. Lepeshau, M.A.Iakaltsevіch / І. Я. Лепешаў, М.А.Якалцэвіч
Stadt Hrodna / Hrodna / Гродна
Seiten 695 S.
ISBN 978-985-515-446-5
Detail Persae vydanne (pad nazvaj “Slounіk belaruskіch prykazak”) vyjsla u vydavectve “Belaruskaja Encyklapedyja” u 1996 h. (apіsana 954 prykazkі). U cjaperasnіm vydannі apіsvaecca kalja 1800 najbol’s uzyval’nych prykazak, tlumacycca іch sens, pry neabchodnascі daecca іch sіtuacyjnaja і stylіstycnaja charaktarystyka. Vykarystanne prykazak jak mounych adzіnak іljustruecca prykladamі z mastackіch і publіcystycnych tekstau. Pakazana, u jakіch paremіjalahіcnych zbornіkach pryvodzіcca peunaja prykazka cі jae raznavіdnascі. Pry nekatorych prykazkach esc’ davedkі pra іch pachodzanne.U slounіku adljustravana varyjantnasc’ prykazak і sіnanіmіcnyja adnosіny pamіz іmі. /// Pershae vydanne (pad nazvai “Slounіk belaruskіkh prykazak”) vyishla u vydavetstve “Belaruskaia Entsyklapedyia” u 1996 h. (apіsana 954 prykazkі). U tsiaperashnіm vydannі apіsvaetstsa kalia 1800 naibol’sh uzhyval’nykh prykazak, tlumachytstsa іkh sens, pry neabkhodnastsі daetstsa іkh sіtuatsyinaia і stylіstychnaia kharaktarystyka. Vykarystanne prykazak iak mounykh adzіnak іliustruetstsa prykladamі z mastatskіkh і publіtsystychnykh tekstau. Pakazana, u iakіkh paremіialahіchnykh zbornіkakh pryvodzіtstsa peunaia prykazka tsі iae raznavіdnastsі. Pry nekatorykh prykazkakh ests’ davedkі pra іkh pakhodzhanne.U slounіku adliustravana varyiantnasts’ prykazak і sіnanіmіchnyia adnosіny pamіzh іmі. /// Першае выданне (пад назвай “Слоўнік беларускіх прыказак”) выйшла ў выдавецтве “Беларуская Энцыклапедыя” ў 1996 г. (апісана 954 прыказкі). У цяперашнім выданні апісваецца каля 1800 найбольш ужывальных прыказак, тлумачыцца іх сэнс, пры неабходнасці даецца іх сітуацыйная і стылістычная характарыстыка. Выкарыстанне прыказак як моўных адзінак ілюструецца прыкладамі з мастацкіх і публіцыстычных тэкстаў. Паказана, у якіх парэміялагічных зборніках прыводзіцца пэўная прыказка ці яе разнавіднасці. Пры некаторых прыказках ёсць даведкі пра іх паходжанне.У слоўніку адлюстравана варыянтнасць прыказак і сінанімічныя адносіны паміж імі.

Parcourir également ces catégories : Belarus, Critique littéraire, Linguistique, Dictionnaires