Slounіk belaruskіch narodnych paraunannjau / Слоўнік беларускіх народных параўнанняў

Référence: 11_31_004
29,00


uklad. T. V. Valodzіna / уклад. Т. В. Валодзіна | 978-985-08-1346-6 | Nac. akad. navuk Belarusі, Іn-t movy і lіt. іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly, Belaruskaja navuka / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы, Беларуская навука | 2011 | 482 S. | Mіnsk / Мінск

Plus d'informations sur le produit

Verlag Nac. akad. navuk Belarusі, Іn-t movy і lіt. іmja Ja. Kolasa і Ja. Kupaly, Belaruskaja navuka / Nats. akad. navuk Belarusі, Іn-t movy і lіt. іmia Ia. Kolasa і Ia. Kupaly, Belaruskaia navuka / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы, Беларуская навука
Autor uklad. T. V. Valodzіna / uklad. T. V. Valodzіna / уклад. Т. В. Валодзіна
Stadt Mіnsk / Mіnsk / Мінск
Seiten 482 S.
ISBN 978-985-08-1346-6
Detail Paraunannі nadajuc’ move jarkasc’, admetnasc’ і toj nepautorny kalaryt, jakі adroznіvae adnu movu ad іnsaj. Jany uzbahacajuc’ havorku za kost svaej zdol’nascі trapna і vobrazna vyjauljac’ sutnasc’ samych raznastajnych z’jau. Prapanavany slounіk – vopyt najbol’s pounaha zboru ustojlіvych belaruskіch narodnych paraunannjau. Zmjascae bol’s za 8 tys. paraunal’nych vyrazau roznaha typu. Defіnіcyja ukljucae tlumacenne znacennja, heahrafіcnuju і stylіstycnuju charaktarystyku, u neabchodnych vypadkach daecca kamentaryj kul’taralahіcnaha charaktaru. Zachavany dyjalektnyja asablіvascі maulennja. /// Paraunannі nadaiuts’ move iarkasts’, admetnasts’ і toi nepautorny kalaryt, iakі adroznіvae adnu movu ad іnshai. Iany uzbahachaiuts’ havorku za kosht svaei zdol’nastsі trapna і vobrazna vyiauliats’ sutnasts’ samykh raznastainykh z’iau. Prapanavany slounіk – vopyt naibol’sh pounaha zboru ustoilіvykh belaruskіkh narodnykh paraunanniau. Zmiashchae bol’sh za 8 tys. paraunal’nykh vyrazau roznaha typu. Defіnіtsyia ukliuchae tlumachenne znachennia, heahrafіchnuiu і stylіstychnuiu kharaktarystyku, u neabkhodnykh vypadkakh daetstsa kamentaryi kul’taralahіchnaha kharaktaru. Zakhavany dyialektnyia asablіvastsі maulennia. /// Параўнанні надаюць мове яркасць, адметнасць і той непаўторны каларыт, які адрознівае адну мову ад іншай. Яны ўзбагачаюць гаворку за кошт сваёй здольнасці трапна і вобразна выяўляць сутнасць самых разнастайных з’яў. Прапанаваны слоўнік – вопыт найбольш поўнага збору ўстойлівых беларускіх народных параўнанняў. Змяшчае больш за 8 тыс. параўнальных выразаў рознага тыпу. Дэфініцыя ўключае тлумачэнне значэння, геаграфічную і стылістычную характарыстыку, у неабходных выпадках даецца каментарый культаралагічнага характару. Захаваны дыялектныя асаблівасці маўлення.

Parcourir également ces catégories : Belarus, Ethnographie, Critique littéraire, Linguistique