Vjalіkі slounіk belaruskaj movy: arfahrafіja, akcentuacyja, paradyhmatyka: kalja 223 000 slou / Вялікі слоўнік беларускай мовы: арфаграфія, акцэнтуацыя, парадыгматыка: каля 223 000 слоў

Référence: 12_18_009
98,00


Chvedar Pіskunou / Хведар Піскуноў | 978-985-6992-17-2 | Z.Kolas / З.Колас | 2012 | 1196 S. | Minsk / Минск

Plus d'informations sur le produit

Verlag Z.Kolas / Z.Kolas / З.Колас
Autor Chvedar Pіskunou / Khvedar Pіskunou / Хведар Піскуноў
Stadt Minsk / Minsk / Минск
Seiten 1196 S.
ISBN 978-985-6992-17-2
Detail “Vjalіkі slounіk belaruskaj movy” — vynіk smathadovaj pracy autara — utrymlіvae kalja 223 tysjac reestravych adzіnak і z’jauljaecca najbol’s pounym zvodam leksіcnaha bahaccja sucasnaj belaruskaj movy. Reestr slounіka z maksіmal’naj paunatoj achoplіvae jak leksіku novych realіj, uznіklych u aposnіja dzesjacіhoddzі, tak і narodna-hutarkovyja zdabytkі bylych hadou, bol’sasc’ z jakіch ranej ne mela dostupu u slounіkі unіversal’naha typu. Stvorany na asnove admyslovaj elektronnaj bazy, sto adljustrouvae bol’s za 70 mln slovauzyvannjau z 2300 lіtaraturnych krynіc, slounіk mae vysokuju іnfarmacyjnuju nasycanasc’. Reestravyja slovy padajucca z dalucennem hramatycnych paznak (іndeksau), sto adsylajuc’ karystal’nіka da adpavednych slovazmjanjal’nych і akcentnych paradyhmau, zmescanych prykladna u 300 tablіcach. Hramatycnyja kody dazvaljajuc’ atrymac’ uzornuju paradyhmu dlja koznaha slova z ulіkam al’ternatyunych varyjantau. Dadatkі (uzornyja paradyhmy, afіcyjnyja nazvy dzjarzavau svetu zhodna z spіsam AAN, heahrafіcnyja nazvy svetu і zvod naselenych punktau Belarusі, dze esc’ pastovyja addzjalennі) robjac’ slounіk jasce bol’s zrucnym dlja karystal’nіka. /// “Vialіkі slounіk belaruskai movy” — vynіk shmathadovai pratsy autara — utrymlіvae kalia 223 tysiach reestravykh adzіnak і z’iauliaetstsa naibol’sh pounym zvodam leksіchnaha bahatstsia suchasnai belaruskai movy. Reestr slounіka z maksіmal’nai paunatoi akhoplіvae iak leksіku novykh realіi, uznіklykh u aposhnіia dzesiatsіhoddzі, tak і narodna-hutarkovyia zdabytkі bylykh hadou, bol’shasts’ z iakіkh ranei ne mela dostupu u slounіkі unіversal’naha typu. Stvorany na asnove admyslovai elektronnai bazy, shto adliustrouvae bol’sh za 70 mln slovauzhyvanniau z 2300 lіtaraturnykh krynіts, slounіk mae vysokuiu іnfarmatsyinuiu nasychanasts’. Reestravyia slovy padaiutstsa z daluchennem hramatychnykh paznak (іndeksau), shto adsylaiuts’ karystal’nіka da adpavednykh slovazmianial’nykh і aktsentnykh paradyhmau, zmeshchanykh prykladna u 300 tablіtsakh. Hramatychnyia kody dazvaliaiuts’ atrymats’ uzornuiu paradyhmu dlia kozhnaha slova z ulіkam al’ternatyunykh varyiantau. Dadatkі (uzornyia paradyhmy, afіtsyinyia nazvy dziarzhavau svetu zhodna z spіsam AAN, heahrafіchnyia nazvy svetu і zvod naselenykh punktau Belarusі, dze ests’ pashtovyia addzialennі) robiats’ slounіk iashche bol’sh zruchnym dlia karystal’nіka. /// “Вялікі слоўнік беларускай мовы” — вынік шматгадовай працы аўтара — утрымлівае каля 223 тысяч рэестравых адзінак і з’яўляецца найбольш поўным зводам лексічнага багацця сучаснай беларускай мовы. Рэестр слоўніка з максімальнай паўнатой ахоплівае як лексіку новых рэалій, узніклых у апошнія дзесяцігоддзі, так і народна-гутарковыя здабыткі былых гадоў, большасць з якіх раней не мела доступу ў слоўнікі ўніверсальнага тыпу. Створаны на аснове адмысловай электроннай базы, што адлюстроўвае больш за 70 млн словаўжыванняў з 2300 літаратурных крыніц, слоўнік мае высокую інфармацыйную насычанасць. Рэестравыя словы падаюцца з далучэннем граматычных пазнак (індэксаў), што адсылаюць карыстальніка да адпаведных словазмяняльных і акцэнтных парадыгмаў, змешчаных прыкладна ў 300 табліцах. Граматычныя коды дазваляюць атрымаць узорную парадыгму для кожнага слова з улікам альтэрнатыўных варыянтаў. Дадаткі (узорныя парадыгмы, афіцыйныя назвы дзяржаваў свету згодна з спісам ААН, геаграфічныя назвы свету і звод населеных пунктаў Беларусі, дзе ёсць паштовыя аддзяленні) робяць слоўнік яшчэ больш зручным для карыстальніка.

Parcourir également ces catégories : Belarus, Études slaves, Linguistique, Dictionnaires