Zabezpecennja konkurentospromoznosti ta rozvytok orhanizacijnoji kul’tury pidpryjemstva: sucasna paradyhma i prykladnyj aspekt.Monohrafija / Забезпечення конкурентоспроможності та розвиток організаційної культури підприємства: сучасна парадигма і прикладний аспект. Монографія.


Zabezpecennja konkurentospromoznosti ta rozvytok orhanizacijnoji kul’tury pidpryjemstva: sucasna paradyhma i prykladnyj aspekt.Monohrafija / Забезпечення конкурентоспроможності та розвиток організаційної культури підприємства: сучасна парадигма і прикладний аспект. Монографія.

Référence: 11_01_286
28,00


Zacharcyn, H. / Захарчин, Г. | 978-966-553-874-5 | Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Видавництво Львівської політехніки | 2009 | 440 S. | L’viv / Львів

Plus d'informations sur le produit

Verlag Vydavnyctvo L’vivs’koji politechniky / Vydavnytstvo L’vivs’koi politekhniky / Видавництво Львівської політехніки
Autor Zacharcyn, H. / Zakharchyn, H. / Захарчин, Г.
Stadt L’viv / L’viv / Львів
Seiten 440 S.
ISBN 978-966-553-874-5
Detail Розкрито сучасний підхід до формування системної парадигми конкурентоспроможності підприємства, в якій логічно поєднано класичні підходи та актуальні тенденції управлінської науки на прикладі формування господарських рішень і розвитку організаційної культури підприємства. Авторське бачення сучасної парадигми конкурентоспроможності підприємства в умовах експансії “економіки знань” ґрунтується на системному дослідженні конкурентних переваг саме людського капіталу вітчизняної економіки. Переконливо доводиться важливість інноваційного розвитку управлінської філософії, здатної генерувати високу організаційну культуру та ефективні господарські рішення. /// Rozkryto sucasnyj pidchid do formuvannja systemnoji paradyhmy konkurentospromoznosti pidpryjemstva, v jakij lohicno pojednano klasycni pidchody ta aktual’ni tendenciji upravlins’koji nauky na prykladi formuvannja hospodars’kych risen’ i rozvytku orhanizacijnoji kul’tury pidpryjemstva. Avtors’ke bacennja sucasnoji paradyhmy konkurentospromoznosti pidpryjemstva v umovach ekspansiji “ekonomiky znan’” gruntujet’sja na systemnomu doslidzenni konkurentnych perevah same ljuds’koho kapitalu vitcyznjanoji ekonomiky. Perekonlyvo dovodyt’sja vazlyvist’ innovacijnoho rozvytku upravlins’koji filosofiji, zdatnoji heneruvaty vysoku orhanizacijnu kul’turu ta efektyvni hospodars’ki risennja. /// Rozkryto suchasnyi pidkhid do formuvannia systemnoi paradyhmy konkurentospromozhnosti pidpryiemstva, v iakii lohichno poiednano klasychni pidkhody ta aktual’ni tendentsii upravlins’koi nauky na prykladi formuvannia hospodars’kykh rishen’ i rozvytku orhanizatsiinoi kul’tury pidpryiemstva. Avtors’ke bachennia suchasnoi paradyhmy konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v umovakh ekspansii “ekonomiky znan’” gruntuiet’sia na systemnomu doslidzhenni konkurentnykh perevah same liuds’koho kapitalu vitchyznianoi ekonomiky. Perekonlyvo dovodyt’sia vazhlyvist’ innovatsiinoho rozvytku upravlins’koi filosofii, zdatnoi heneruvaty vysoku orhanizatsiinu kul’turu ta efektyvni hospodars’ki rishennia.

Parcourir également ces catégories : Ukraine, Engineering, Économie