Rasіjska-belaruskі slounіk. Vydan’ne druhoe, papraulenae / Расійска-беларускі слоўнік. Выданьне другое, папраўленае


Rasіjska-belaruskі slounіk. Vydan’ne druhoe, papraulenae / Расійска-беларускі слоўнік. Выданьне другое, папраўленае

Référence: 11_29_047
36,00


S’cjapan Nekrasevіc, Mіkola Bajkou / Сьцяпан Некрашэвіч, Мікола Байкоў | 83-60456-24-0 | ARCHE / ARCHE | 2010 | 706 S. | Mensk / Менск

Plus d'informations sur le produit

Verlag ARCHE / ARCHE / ARCHE
Autor S’cjapan Nekrasevіc, Mіkola Bajkou / S’tsiapan Nekrashevіch, Mіkola Baikou / Сьцяпан Некрашэвіч, Мікола Байкоў
Stadt Mensk / Mensk / Менск
Seiten 706 S.
ISBN 83-60456-24-0
Detail Peravydanne dadzenaha slounіka u XXI stahoddzі mae sens tamu, sto pytanne leksіcnaj razmaіtascі (і mahcymascі vybaru novych «starych» srodkau) belaruskaj movy pakul’ jasce nedastatkova asensavana — kalі ne u belaruskaj lіnhvіstycy, to u asjaroddzі najbol’s aktyunych karystal’nіkau belaruskaj movy napeuna. Dyskusіі pra toe, jakoe slova najleps uzyc’ dlja abaznacennja toj abo іnsaj realіі, taho ab іnsaha panjatku, ne spynjajucca — і slounіk, u jakіm akumuljavany vel’mі znacnyja і u ladnaj mery malavjadomyja leksіcnyja resursy belaruskaj movy, moza stac’ dobraj dapamohaj u vysvjatlennі mnohіch sprecnych pytannjau. Drukuecca pavodle: Rasіjska-belaruskі slounіk / Ukladal’nіkі: M. Bajkou, S. Nekrasevіc. — Mensk: Dzjarzaunae vydavectva Belarusі, 1928. /// Peravydanne dadzenaha slounіka u XXI stahoddzі mae sens tamu, shto pytanne leksіchnai razmaіtastsі (і mahchymastsі vybaru novykh «starykh» srodkau) belaruskai movy pakul’ iashche nedastatkova asensavana — kalі ne u belaruskai lіnhvіstytsy, to u asiaroddzі naibol’sh aktyunykh karystal’nіkau belaruskai movy napeuna. Dyskusіі pra toe, iakoe slova nailepsh uzhyts’ dlia abaznachennia toi abo іnshai realіі, taho ab іnshaha paniatku, ne spyniaiutstsa — і slounіk, u iakіm akumuliavany vel’mі znachnyia і u ladnai mery malaviadomyia leksіchnyia resursy belaruskai movy, mozha stats’ dobrai dapamohai u vysviatlennі mnohіkh sprechnykh pytanniau. Drukuetstsa pavodle: Rasіiska-belaruskі slounіk / Ukladal’nіkі: M. Baikou, S. Nekrashevіch. — Mensk: Dziarzhaunae vydavetstva Belarusі, 1928. /// Перавыданне дадзенага слоўніка ў ХХІ стагоддзі мае сэнс таму, што пытанне лексічнай размаітасці (і магчымасці выбару новых «старых» сродкаў) беларускай мовы пакуль яшчэ недастаткова асэнсавана — калі не ў беларускай лінгвістыцы, то ў асяроддзі найбольш актыўных карыстальнікаў беларускай мовы напэўна. Дыскусіі пра тое, якое слова найлепш ужыць для абазначэння той або іншай рэаліі, таго аб іншага панятку, не спыняюцца — і слоўнік, у якім акумуляваны вельмі значныя і ў ладнай меры малавядомыя лексічныя рэсурсы беларускай мовы, можа стаць добрай дапамогай у высвятленні многіх спрэчных пытанняў. Друкуецца паводле: Расійска-беларускі слоўнік / Укладальнікі: М. Байкоў, С. Некрашэвіч. — Менск: Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1928.

Parcourir également ces catégories : Belarus, Études slaves, Linguistique, Dictionnaires