Print

Belarus

Belarus

Belarusian books, periodicals


Display per page
Sort by
1 - 36 of 2054 results

Vysshee partizanskoe komandovanie Belorussii.1941-1944: spravocnik

Product no.: 11_03_005

79.00 *

Srebnaia strala u chyrvonym polі: Z hіstoryі belaruskіkh pryvatnykh herbau

Product no.: 11_03_098

49.00 *

Komitet zapadnykh gubernii: organizatsiia i deiatel’nost’ (1831-1848 gg.)

Product no.: 11_03_105

69.00 *

Zemlevladel’tsy Minskoi gubernii, 1861-1900: Spravochnik / Землевладельцы Минской губернии

Product no.: 11_03_106

84.00 *

Prablemy intehratsyi i inkarparatsyi u razvitstsi Tsentral’nai i Uskhodniai Europy

Product no.: 11_03_113

62.00 *

Sekretnyi uzel: Tainaia voina v Belarusi (1939-1944) / Секретный узел

Product no.: 11_03_128

68.00 *

Mastatskiia varyianty dyialahizmu: Na materyiale klasichnai i suchasnai litaratury

Product no.: 11_03_132

58.00 *

Biblioteka Radzivillov Nesvizhskoi ordinatsii: katalog izdanii / Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации

Product no.: 11_08_012

85.00 *

Uradnіkі (pasady, tytuly) Menskaha vaiavodstva XVI - XVIII stahod.: bіiahrafіchny davednіk. Vyp. 3

Product no.: 11_10_023

69.00 *

Obshchii gerbovnik dvorianskikh rodov Vserossiiskoi imperii : faksimil’noe izdanie. Chast’ pervaia

Product no.: 11_13_003

92.00 *

Malorossiiskii gerbovnik : faksimil’noe izdanie / Малороссийский гербовник : факсимильное издание

Product no.: 11_13_004

92.00 *

Verner fon Braun : chelovek, kotoryi prodal Lunu / Вернер фон Браун : человек, который продал Луну

Product no.: 11_13_015

69.00 *

Kommentarii k Trudovomu kodeksu Respubliki Belarus’ / Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь

Product no.: 11_21_004

66.00 *

Kommentarii k Biudzhetnomu kodeksu Respubliki Belarus’ / Комментарий к Бюджетному кодексу Республики Беларусь

Product no.: 11_21_005

34.00 *

Bankovskii kodeks Respubliki Belarus’ / Банковский кодекс Республики Беларусь

Product no.: 11_21_006

18.00 *

Grazhdanskii protsessual’nyi kodeks Respubliki Belarus’ / Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь

Product no.: 11_21_007

19.00 *

Grazhdanskoe pravo. V 3 tomakh. Tom 2 / Гражданское право. В 3 томах. Том 2

Product no.: 11_21_008

48.00 *

Slutsk. Puteshestvie vo vremeni / Слуцк. Путешествие во времени

Product no.: 11_29_019

29.00 *

Kupala і Kolas, vy nas hadavalі: dakumenty і materіaly. U 2-kh kn. / Купала і Колас, вы нас гадавалі: дакументы і матэріалы. У 2-х кн.

Product no.: 11_29_020

24.00 *

Vremen sviazuiushchaia nit’: sto zhivopisnykh portretov XVI – XX vv. / Времен связующая нить: сто живописных портретов XVI – XX вв.

Product no.: 11_29_021

48.00 *

І potym nanava pachats’: kvantemy, zlesy, vershy... / І потым нанава пачаць: квантэмы, злёсы, вершы...

Product no.: 11_29_022

14.00 *

Dzve Radzіmy—Ukraіna і Belarus’—pad mіratvorchymі krylamі buslou / Дзве Радзімы—Украіна і Беларусь—пад міратворчымі крыламі буслоў

Product no.: 11_29_023

29.00 *

"Belye rosy" i drugie kinopovesti / "Белые росы" и другие киноповести

Product no.: 11_29_024

23.00 *

Іvan Shamiakіn: viadomy і neviadomy: uspamіny, ese, apovests’ / Іван Шамякін: вядомы і невядомы: успаміны, эсэ, аповесць

Product no.: 11_29_026

28.00 *

Kupala і Kolas, vy nas hadavalі: dakumenty і materіaly. U 2-kh kn. / Купала і Колас, вы нас гадавалі: дакументы і матэріалы. У 2-х кн.

Product no.: 11_29_027

26.00 *

Luchnasts’: Peraklady Mіkoly Miatlіtskaha: z paezіі narodau svetu. / Лучнасць: Пераклады Міколы Мятліцкага: з паэзіі народаў свету.

Product no.: 11_29_028

22.00 *

Ocherki po evreiskoi istorii gorodov i mestechek Belarusi

Product no.: 11_29_029

42.00 *

Sontsa tvae ne zakotsitstsa, i mesiats tvoi ne skhavaetstsa / Сонца тваё не закоцiцца, i месяц твой не схаваецца

Product no.: 11_29_030

74.00 *

Sys і kuluary: lіtaraturna-krytychnyia ese / Сыс і кулуары: літаратурна-крытычныя эсэ

Product no.: 11_29_031

24.00 *

Tol’kі b iaureі bylі!.. : knіha pavahі і siabroustva / Толькі б яўрэі былі!.. : кніга павагі і сяброўства

Product no.: 11_29_032

17.00 *

Fal’klor і lіtaratura : fenomen belaruska-pol’ska-ukraіnskaha kul’turnaha sumezhzha / Фальклор і літаратура : феномен беларуска-польска-ўкраінскага культурнага сумежжа

Product no.: 11_29_033

26.00 *

Rasіiska-belaruskі slounіk. Vydan’ne druhoe, papraulenae / Расійска-беларускі слоўнік. Выданьне другое, папраўленае

Product no.: 11_29_047

36.00 *

From Volkovysk to Harbin. Trade and industrial dynasty of Skidelskie (the late of the XIXth - middle of the XXth century) in documents and materials / От Волковыска до Харбина. Торгово-промышленная династия Скидельских (конец XIX - середина XX в.) в документах и материалах

Product no.: 11_29_049

22.00 *

Tlumachal’ny slounіk prykazak / Тлумачальны слоўнік прыказак

Product no.: 11_29_050

28.00 *

Trudovoe pravo i pravo sotsial’nogo obespecheniia v Belarusi, Rossii i Ukraine (formirovanie i razvitie) / Трудовое право и право социального обеспечения в Беларуси, России и Украине (формирование и развитие)

Product no.: 11_29_051

22.00 *

Rukapіsy tatarau Belarusі kantsa XVII – pachatku XX stahoddzia z dziarzhaunykh knіhazborau kraіny: kataloh / Рукапісы татараў Беларусі канца XVII – пачатку XX стагоддзя з дзяржаўных кнігазбораў краіны: каталог

Product no.: 11_31_001

22.00 *
*
Prices include VAT,
1 - 36 of 2054 results