Prusy і iatsviahі ranniaha siaredniavechcha: etnakul’turnyia transfarmatsyі u Verkhnіm Paniamonnі


Prusy і iatsviahі ranniaha siaredniavechcha: etnakul’turnyia transfarmatsyі u Verkhnіm Paniamonnі

Product no.: 13_05_016
31.00
Price includes VAT,


Прусы і яцвягі ранняга сярэднявечча: этнакультурныя трансфармацыі ў Верхнім Панямонні / Vіtsiaz’ S.P. / Віцязь С.П. | 978-985-08-1503-3 | Belaruskaia navuka / Беларуская навука | 2012 | 411 S. | Minsk / Минск

Additional product information

Publisher Belaruskaja navuka / Belaruskaia navuka / Беларуская навука
Author Vіcjaz’ S.P. / Vіtsiaz’ S.P. / Віцязь С.П.
City Minsk / Minsk / Минск
Pages 411 S.
ISBN 978-985-08-1503-3
Detail U manahrafi acharaktaryzavana hіstoryja vyvucennja rannesjarednjavecnych (VIII-XI stst.) prusau і jacvjahau, vylucany prablemy іch etnanіmіі, pachodzannja, arealau raspausjudzannja. Arhumentavana kanceptual’nae palazenne ab poznіm skladannі jacvjahau (u razhljadaemy peryjad) na asnove pruskaj kul’tury. Pryvedzeny zvestkі ab adnosіnach (areal’nych, etnіcnych, ekanamіcnych, sacyjal’nych, palіtycnych) starazytnych prusau і jacvjahau da Verchnjaha Panjamonnja (na terytoryі Belarusі). Zroblena vysnova ab peravazna kanstruktyunym uzaemadzejannі prusau/jacvjahau sa slavjanskіm nasel’nіctvam u rehіene. Vylucany ekanamіcny і arhanіzacyjny padmurak hetaha uzaemadzejannja -farmіravanne і sumesnae absluhouvanne Nemanskaha handlevaha sljachu, jakoe acen’vaecca u kanteksce mіzcyvіlіzacyjnych adnosіn (Baltyja — Rus’). Na asnove atrymanych vynіkau sfarmuljavany svetapohljadnyja palazennі і prapanavana bazavaja acenka mjascovych palіtycnych padzej razhljadaemaha peryjadu, pad uplyvam jakіch u rehіene adbyvalasja skladanne rannіch form dzjarzaunascі. /// /// У манаграфи ахарактарызавана гісторыя вывучэння раннесярэднявечных (VIII-XI стст.) прусаў і яцвягаў, вылучаны праблемы іх этнаніміі, паходжання, арэалаў распаўсюджання. Аргументавана канцэптуальнае палажэнне аб познім складанні яцвягаў (у разглядаемы перыяд) на аснове прускай культуры. Прыведзены звесткі аб адносінах (арэальных, этнічных, эканамічных, сацыяльных, палітычных) старажытных прусаў і яцвягаў да Верхняга Панямоння (на тэрыторыі Беларусі). Зроблена выснова аб пераважна канструктыўным узаемадзеянні прусаў/яцвягаў са славянскім насельніцтвам у рэгіёне. Вылучаны эканамічны і арганізацыйны падмурак гэтага ўзаемадзеяння -фарміраванне і сумеснае абслугоўванне Нёманскага гандлёвага шляху, якое ацэньваецца ў кантэксце міжцывілізацыйных адносін (Балтыя — Русь). На аснове атрыманых вынікаў сфармуляваны светапоглядныя палажэнні і прапанавана базавая ацэнка мясцовых палітычных падзей разглядаемага перыяду, пад уплывам якіх у рэгіёне адбывалася складанне ранніх форм дзяржаўнасці.

Browse these categories as well: Belarus, Baltistic studies, Germanic studies, History